Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » ปฏิรูปประเทศไทย … “เสรีภาพ วิชาการ การเมือง” โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (นิด้า)

ปฏิรูปประเทศไทย … “เสรีภาพ วิชาการ การเมือง” โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (นิด้า)

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ ปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต : “เสรีภาพ วิชาการ การเมือง”
แขกรับเชิญ : ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ดำเนินรายการ : ดร.สุริยะใส กตะศิลา

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1

tp 09-02-61 1

ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาเปิดมุมมองความคิดต่อคำว่า “เซนเซอร์ตัวเอง” ซึ่งเกิดขึ้นในหลายแวดวง ทั้งสื่อสารมวลชน จนกระทั่งวิชาชีพอาจารย์ แต่สำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่เผยแบบสำรวจความคิดเห็นระดับประเทศ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเมือง ความนิยมในตัวรัฐบาลและผู้นำประเทศ อย่างเช่น นิด้าโพล์นั้น จำเป็นต้องยึดความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงให้ได้ ในฐานผู้อำนวยการนิด้าโพล์นั้น จำเป็นต้องยึด ความคิดเห็นของประชาชนอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ ประชาชนคิดเห็นอย่างไร ต้องสะท้อนความความเป็นจริง และคนที่มีอำนาจรัฐต้องฟังความคิดเห็นของประชาชน ให้ผลที่ออกมาเป็นกระจกสะท้อนการทำงาน ไม่ว่าผลจากด้านบวกหรือลบ ต้องรับฟัง โดยเฉพาะเมื่อผลสำรวจเกี่ยวข้องกับผู้ที่เป็นบุคคลสาธารณะ ต้องยอมรับคำวิจารณ์จากประชาชน

ทั้งนี้ การตั้งคำถามในแบบสำรวจของนิด้าโพล์นั้น ยึดตามความเห็นของประชาชนและสังคมเป็นหลัก และผ่านการกลั่นกรองมาแล้วถึงความเหมาะสม ลดการชี้นำ การทำโพล์นั้น มีองค์ประกอบสำคัญ คือ ส่วนที่หนึ่ง วิธีการที่ใช้ในการสำรวจ ต้องมั่นคง ยืนยันได้ทางวิชาการ ซึ่งในระดับที่นิด้าโพล์ทำได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนที่สองคือ การกำกับธรรมาภิบาลของโพล์ โดยการมีบอร์ดของโพล์ต้องมีตัวแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวแทนของคนทุกฝ่าย แต่หากฝ่ายบริหารเข้ามาก้าวล่วงต้องแสดงจุดยืน มีความเป็นกลาง ไม่ถูกแทรกแซงทางการเมือง ดังนั้น เมื่อองค์ประกอบครบ แต่ผลการสำรวจถูกเซนเซอร์จึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้

ทั้งนี้ นักข่าว หรือนักวิชาการ มีหน้าที่พูดความจริง แต่จะพูดความจริงได้ต้องมีความซื่อตรง และความกล้าหาญ ดังนั้น แม้อำนาจการเมืองจะมาก้าวล่วง ปิดปาก ปิดสถาบัน แต่สุดท้ายความกล้าหาญและความชื่อตรงจะชนะ หากตัวนักข่าวหรือสถาบันอุดมศึกษาไม่ทำการเซนเซอร์ตัวเองไปเสียก่อน ดังนั้น นักข่าว และนักวิชาการต้องกล้ายืนยันทำในสิ่งที่เป็นความจริง เพื่อความถูกต้อง

 

ติดตามรายการ ปฏิรูปประเทศกับมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทุกวันศุกร์เวลา 16.00น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 และรับชมรายการย้อนหลังทาง www.rsutv.tv

Comments

comments