Home » ข่าว » การศึกษา » สกอ.จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7
สกอ.จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7

สกอ.จัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7

วันนี้ (12 ม.ค.61) ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนานักศึกษาเพื่อสนับสนุนการเดินหน้าประเทศไทย” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ผศ.ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร.ปริยากร สุริยศ 

 ซึ่งการประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ใหม่ในการพัฒนานักศึกษาให้แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจงานด้านการพัฒนานิสิต นักศึกษา เพื่อให้นำสิ่งที่ได้จากการสัมมนาฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนากิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของตนให้สอดคล้องกับ สภาพการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรด้านพัฒนานักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

04 02 01

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments

comments