Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » RSU SPORT CLUB » RSU SPORT CLUB : บรรยากาศ RSU Charity Walk & Run / บทบาทหน้าที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.รังสิต

RSU SPORT CLUB : บรรยากาศ RSU Charity Walk & Run / บทบาทหน้าที่ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.รังสิต

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ RSU SPORT CLUB ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 10.35 น. – 11.00 น.

ช่วงที่ 1 ภาพบรรยากาศ RSU Charity Walk & Run จัดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่วงที่ 2 สัมภาษณ์ ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การจัดงาน RSU Charity Walk & Run , บทบาทหน้าที่ดูแลศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต

ช่วงที่ 3 “แนะนำวิธีการตรวจประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อด้วยเครื่องตรวจศักย์กล้ามเนื้อ (EMG)” โดย ทิวา โกศล อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.35 น. – 11.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1

Comments

comments