Home » ข่าว » การศึกษา » ม.รังสิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2560
ม.รังสิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2560

ม.รังสิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยรังสิต มอบรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตยแก่บัณฑิตที่ทำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดีตามแนวทางแห่งสังคมธรรมาธิปไตย ได้แก่ นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร และนายพลชนะ คงนันท์ โดยได้มอบรางวัลดังกล่าวในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560

ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยปณิธานของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ที่จะทำให้สถาบันอุดมศึกษาเปลี่ยนหน้าที่จากการ “สร้างคน” มาเป็นการทำหน้าที่ “สร้างคนต้นแบบ” ที่มีทั้งความสำเร็จและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนอกจากบัณฑิตจะมีความตั้งใจใฝ่รู้แล้วยังสนับสนุนให้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นการสร้างบัณฑิตให้เป็นคนดีและคนเก่งไปพร้อมกัน โดยรางวัลดังกล่าวนี้คณะกรรมการมหาวิทยาลัยได้มีการคัดเลือกบัณฑิตผู้ที่เหมาะสมและมอบรางวัลนี้ในพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2560 โดยบัณฑิตทั้ง 2 คนที่ได้รับการคัดเลือก นอกจากจะมีผลการเรียนดีแล้ว ยังทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ได้รับรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคม กล่าวว่า ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลนี้ เพราะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราได้มองเห็นถึงคำว่าสังคมมากขึ้น และยังเป็นเครื่องเตือนใจว่า เราจะต้องพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นวิชาความรู้ด้านกฎหมาย และด้านคุณธรรมให้มากขึ้นเพื่อจะนำสิ่งเหล่านี้ไปช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป เพราะการให้ที่แท้จริง ไม่ใช่การทำให้รู้สึกว่า มือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับ ไม่ใช่ให้เพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าใจของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับ ไม่ใช่ให้เพื่อที่จะทำให้รู้สึกว่าวิชาความรู้ของผู้ให้อยู่เหนือกว่าความรู้ของผู้รับ แต่การให้ที่แท้จริงจะต้องเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ดังนั้น การให้จึงเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ หากเรารู้จักการให้ ใจของเราย่อมเป็นสุข สุดท้ายขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ทำให้เราเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการให้และการแบ่งปันตลอดมา

นายพลชนะ คงนันท์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ได้รับรางวัลบัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับเลือกในรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และทำให้ทุกคนได้เห็นความตั้งใจในกิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองได้ทำตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต รางวัลนี้เป็นเสมือนแรงผลักดันให้พัฒนาตนเองและทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมให้เกิดเป็นสังคมธรรมาธิปไตยต่อไปในสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน และจะส่งต่อความตั้งใจนี้ออกไปเรื่อยๆ จากรุ่นสู่รุ่น ขอขอบคุณโอกาสที่มหาวิทยาลัยรังสิตมอบให้ ทั้งทุนการศึกษาและประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนอกหลักสูตร ได้คิดค้นและทำนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์ตลอดระยะเวลาที่เรียน และขอมอบรางวัลนี้ไปให้เพื่อนนักกิจกรรมสังคมธรรมาธิปไตยทุกคนในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตด้วย

ดร.พงศ์ภัทร อนุมัติราชกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต(ซ้าย) พลชนะ คงนันท์ เเละ อนุสรา เฮงวิเชียร บัณฑิตเหรียญทองสังคมธรรมาธิปไตย ประจำปี 2560 นางสาวอนุสรา เฮงวิเชียร บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต นายพลชนะ คงนันท์ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

LOGO RSU

Comments

comments