Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Wisdom Forum » Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

เสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”

หลักการและเหตุผล
งานกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เช่น เป็นคนดี สุขภาพทั้งการใจดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี ฯลฯ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อที่นั
กศึกษาจะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อไป โดยทั่วไปกิจกรรมที่อยู่ในความดูแลของกิจการนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนะธรรม กิจกรรมศาสนา กิจกรรมการเมือง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งการดูแล ควบคุมความประพฤตของนักศึกษาโดยทำงานร่วมกับสภาหรือสโมสรนิสิตนักศึกษาและผู้บริหารของมหา
วิทยาลัย

เพื่อให้กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างสูงสุด จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่อยู่ในกิจการนักศึกษานั้นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน ดังนั้นการสัมมนาในหัวข้อ”กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่จะร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นและร่วมกันทำให้เห็นว่ากิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้หรือมีส่วนพัฒนาประเทศได้

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นเวทีกลางในกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อมูลในหัวข้อกิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร
2.เพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้นำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดเพื่อให้กิจการ นักศึกษาได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศ
3.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของกิจการนักศึกษา

ภายในงานได้รับเกียรติจาก
- ผอ.บรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คุณปิยวรรณ ไชยวิเศษสกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานบริหารและการจัดการความรู้ มูลนิธิรากแก้ว
- นายธีรพงศ์ แสนนอก นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ดำเนินรายการ
-อาจารย์ วรวุฒิ อ่อนน่วม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต

บันทึกเทปวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้องสตูดิโอ 2 อาคาร 15 Digital Multimedia Complex มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

 

 

 

Comments

comments