Home » ข่าว » การเมือง » จัดผังงาน “รองนายกฯ บิ๊กตู่ 5″ “บิ๊กป้อม เบอร์ 1″ – “บิ๊กฉัตร เบอร์ 5″ ได้กำกับ บอร์ดบริหารนโยบายน้ำ ตามคาด
จัดผังงาน “รองนายกฯ บิ๊กตู่ 5″ “บิ๊กป้อม เบอร์ 1″ – “บิ๊กฉัตร เบอร์ 5″ ได้กำกับ บอร์ดบริหารนโยบายน้ำ ตามคาด

จัดผังงาน “รองนายกฯ บิ๊กตู่ 5″ “บิ๊กป้อม เบอร์ 1″ – “บิ๊กฉัตร เบอร์ 5″ ได้กำกับ บอร์ดบริหารนโยบายน้ำ ตามคาด

จัดผังงาน “รองนายกฯ บิ๊กตู่ 5″ “บิ๊กป้อมเบอร์ 1″ – “บิ๊กฉัตร เบอร์ 5″ ได้กำกับ บอร์ดบริหารนโยบายน้ำ ตามคาด “พ่วง พม.-สธ.-พศ.-สคบ. “รองฯสมคิด” คุม 10 กระทรวงเศรษฐกิจ นั่งปธ.บอร์ดเศรษฐกิจ ยกชุด ด้านพลเอก ฉัตรชัย นั่งประธานบอร์ดดูงานแทน “บิ๊กเข้” แถม นายกฯ ให้ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ “ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน” 14 จังหวัด

วันนี้( 4 พ.ย.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย (1) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (2) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (3) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (4) นายวิษณุ เครืองาม และ (5) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

ครม.ยังเห็นชอบ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 4 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 322/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีและมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนกัน ,คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 323/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ,คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี และคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

โดยฉบับที่ 2 มีสาระดังนี้ ให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน มีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำกับดูแลองค์การมหาชน ได้แก่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กำกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำกับดูแลองค์การมหาชน ได้แก่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

“บิ๊กฉัตร”กำกับ บอร์ดบริหารนโยบายน้ำ ตามคาด “พ่วง พม.-สธ.-พศ.-สคบ.

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้กำกับดูแลองค์การมหาชนได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กำกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติ ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สั่งและปฏิบัติราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กำกับดูแลองค์การมหาชน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ดำเนินคดีปกครอง รวมทั้งลงนามมอบอำนาจให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรี

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กำกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้กำกับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กำกับดูแลองค์การมหาชน ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำกับดูแลองค์การมหาชน ในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ใน กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กำกับดูแลองค์การมหาชน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รองฯสมคิด นั่งปธ.บอร์ดเศรษฐกิจ ยกชุด/พลเอก ฉัตรชัย ดูงานแทน “บิ๊กเข้”

สำหรับ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 324/2560 ให้ พลเอกประวิตร เป็นที่ประธาน ที่น่าสนใจ เช่น คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการกำลังพลสำรองคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นต้น 

พลอากาศเอก ประจิน เป็นประธานกรรมการ ที่น่าสนใจ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คณะกรรมการคดีพิเศษคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สภาลูกเสือไทย นายสมคิด เป็นประธานกรรมการที่น่าสนใจ เช่น คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก คณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน นายวิษณุ เป็นประธานกรรมการ ที่น่าสนใจ เช่น คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

พลเอก ฉัตรชัย เป็น ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายสุวพันธุ์ เป็นประธานกรรมการใน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และนายกอบศักดิ์ เป็นรองประธานกรรมการในรองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแห่งชาติ เป็นต้น

“บิ๊กฉัตร” กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ “ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน”

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 325/3560 ให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับติดตามพื้นที่กลุ่มจังหวัด เช่นเดิม โดยให้ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ดังนี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

ให้ นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ ช่วยปฏิบัติงานใน(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ให้นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ช่วยปฏิบัติงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 ประกอบด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments