Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » The Next Gen » The Next Gen : สรรค์สร้างนิทรรศการ โดยหลักคิดวิทยาศาสตร์ RSU106 / Double Dogs Tea Room จักรวาลในถ้วยชา / “ปลูกป่าชายเลน” ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนผู้ใหญ่ชงค์

The Next Gen : สรรค์สร้างนิทรรศการ โดยหลักคิดวิทยาศาสตร์ RSU106 / Double Dogs Tea Room จักรวาลในถ้วยชา / “ปลูกป่าชายเลน” ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนผู้ใหญ่ชงค์

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ The Next Gen : สรรค์สร้างนิทรรศการ โดยหลักคิดวิทยาศาสตร์ RSU106 / Double Dogs Tea Room จักรวาลในถ้วยชา / “ปลูกป่าชายเลน” ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนผู้ใหญ่ชงค์

เบรค 1 ช่วง Gen.Ed. ตอน สรรค์สร้างนิทรรศการ โดยหลักคิดวิทยาศาสตร์ RSU106
แขกรับเชิญ -โอม ปนาทกูล / อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต

เบรค 2 ช่วง Gen creative ตอน Double Dogs Tea Room จักรวาลในถ้วยชา
แขกรับเชิญ – จงรักษ์ กิตติวรการ / เจ้าของร้านร่วม Double dogs tea room

เบรค 3 ช่วง Gen Around ตอน “ปลูกป่าชายเลน” ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนผู้ใหญ่ชงค์
แขกรับเชิญ – ศรัญญา รัตนพงศ์ธระ / เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน
- ยงยุทธ ดอกไม้จีน / พนักงานขับเรือศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคลน

ออกอากาศวันอาทิตย์ 10.00 น. l 26 พฤศจิกายน 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1

 

 

 

Comments

comments