Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Wisdom Forum » Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน” (20 พ.ย. 60)

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน” (20 พ.ย. 60)

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน”

ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ลลิตา หาญวงษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์อำนาจ มะหะหมัด สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 3-516 อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยรังสิต

1. 

2. 

Comments

comments