Home » ข่าว » การศึกษา » วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบโท 4+1 เรียน 5 ปี

วิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตร ป.ตรี ควบโท 4+1 เรียน 5 ปี

คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 4+1 เรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมเปิดแผนการเรียนใหม่ Entrepreneurship Program มุ่งสร้างผู้ประกอบการใหม่ระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

รองศาสตราจารย์นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยมีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่ “คณะแห่งนวัตกรรมและผู้ประกอบการทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์เพื่อสังคมของอาเซียน ที่มุ่งเติมเต็มวิศวกรรมสำหรับการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งระบบการดูแลรักษาสุขภาพให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งคณะได้พิจารณาความท้าทายในทุกๆ ด้าน จึงให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงในเรื่องนวัตกรรม และทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริงมากขึ้น 

ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ทางคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์จึงได้ปรับปรุงการบริหารจัดการในระดับหลักสูตรให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า 4+1 โดยการเรียนปริญญาตรีควบปริญญาโท ให้สามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลา 5 ปี พร้อมทั้งเปิดแผนการเรียนใหม่ Entrepreneurship Program เพื่อมุ่งพัฒนาจากงานวิจัยต้นแบบทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ไปสู่ผลิตภัณฑ์และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ ในขณะเดียวกันก็จะสร้างบัณฑิตที่มีทัศนคติและทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ในระดับบัณฑิตและมหาบัณฑิตควบคู่กันไป 

“เรามี Entrepreneurship Program ที่มุ่งจัดการเรียนการสอนจากประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียน ทั้งการบูรณาการต่อยอดการพัฒนาต้นแบบงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ให้เป็นผลิตภัณฑ์และการนำผลิตภัณฑ์ไปดำเนินการในเชิงพาณิชย์ นั่นคือการสร้างประสบการณ์ในด้านการนำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และทางด้านการประกอบธุรกิจมาบูรณาการเข้าด้วยกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการร่วมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศไทย เพื่อเอาชนะกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0” คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ ม.รังสิต กล่าวเพิ่มเติม

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments