Home » ข่าว » การเมือง » ปรดเกล้าฯพ.ร.ป.กกต.ฉบับใหม่ เพิ่ม กกต. 7 คน เซ็ตซีโร่ชุดเดิม
ปรดเกล้าฯพ.ร.ป.กกต.ฉบับใหม่ เพิ่ม กกต. 7 คน เซ็ตซีโร่ชุดเดิม

ปรดเกล้าฯพ.ร.ป.กกต.ฉบับใหม่ เพิ่ม กกต. 7 คน เซ็ตซีโร่ชุดเดิม

โปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ฉบับใหม่ ให้มี กกต. 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา มีวาระการดํารงตําแหน่ง 7 ปี ให้เซ็ตซีโร่ชุดเดิม แต่รักษาการจนกว่าชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

วันนี้ (13 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีทั้งหมด 78 มาตรา มีเนื้อหาสรุปดังนี้ ให้ กกต.ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา และมีวาระการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง และให้ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว ขณะเดียวกันในบทเฉพาะกาล มาตรา 70 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้งซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ ในวันก่อนวันที่ พ.ร.ป.ฉบับนี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่งนับแต่วันที่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ใช้บังคับ แต่ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการการเลือกตั้ง และกรรมการการเลือกตั้งที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่

อย่างไรก็ตาม ให้กกต.ชุดปัจจุบันมีสิทธิได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่ได้รับอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.ดังกล่าวใช้บังคับ และให้มีสิทธิได้รับบําเหน็จตอบแทน โดยให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งเพราะลาออก โดยให้คํานวณระยะเวลาตั้งแต่วันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจนถึงวันที่หยุดปฏิบัติหน้าที และให้คณะกรรมการสรรหา และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกกต.ตามพ.ร.ป.ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่พ.ร.ป. ใช้บังคับ ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถือว่าเป็นกฎหมายลูกฉบับแรกในกฎหมายลูก 4 ฉบับที่ประกาศใช้ ขณะนี้ยังเหลือกฎหมายลูกอีก 3 ฉบับที่ยังไม่ประกาศใช้ คือ พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

อ่านรายละเอียดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/093/1.PDF

 

 

 

mgr-online-logo

Comments

comments