Home » รายการย้อนหลัง » ข่าว » RSU News Talk » RSU News Talk : รัฐบาลอังกฤษเพิ่มเงื่อนไขมาตรการควบคุมการนำแรงงานจากนอกสหภาพยุโรปเข้ามาทำงานในประเทศ

RSU News Talk : รัฐบาลอังกฤษเพิ่มเงื่อนไขมาตรการควบคุมการนำแรงงานจากนอกสหภาพยุโรปเข้ามาทำงานในประเทศ

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ RSU News Talk : รัฐบาลอังกฤษเพิ่มเงื่อนไขมาตรการควบคุมการนำแรงงานจากนอกสหภาพยุโรปเข้ามาทำงานในประเทศ
แขกรับเชิญ : ธีรกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี  อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ม.รังสิต

ออกอากาศวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

Comments

comments