Home » ข่าว » การศึกษา » ตามดู “25 กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา” ยุคบิ๊กตู่ คนดังเพียบ เน้นงานสร้างจิตวิญญาณครู ร่าง กม.กองทุนช่วย “ครูขาดแคลนทุนทรัพย์”
ตามดู “25 กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา” ยุคบิ๊กตู่ คนดังเพียบ เน้นงานสร้างจิตวิญญาณครู ร่าง กม.กองทุนช่วย “ครูขาดแคลนทุนทรัพย์”

ตามดู “25 กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา” ยุคบิ๊กตู่ คนดังเพียบ เน้นงานสร้างจิตวิญญาณครู ร่าง กม.กองทุนช่วย “ครูขาดแคลนทุนทรัพย์”

ตามดู “25 กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา” หลัง “บิ๊กตู่” ลงนาม ตั้ง “ศจ.กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา” อดีต อธ.จุฬาฯ นั่งประธาน พ่วง นักวิชาการชื่อดัง – เอ็นจีโอ – สนช.- ครูแห่งดอยอ่างขาง พร้อมดึง “ผู้บริหารอำนวยศิลป์ – ประธานเครือซีพี” ให้อำนาจร่างนโยบายการศึกษา เน้น “สร้างจิตวิญญาณครู – เพิ่มประสิทธิภาพการสอน” เน้นพัฒนาเด็กเล็ก ผลิต คัดกรอง ปรับแผนการเรียนการสอนทุกระดับ บูรณาการโครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา พร้อมร่าง กม. ตั้งกองทุนครูขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
       
       วันนี้ (30 พ.ค.) มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามแต่งตั้ง โดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ แต่งตั้งกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 25 ราย ดังนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ จรัส สุวรรณเวลา อดีตนายกสภาและอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
       
       ส่วน คณะกรรมการประกอบด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา คณะกรรมาธิการการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, นายไกรยส ภัทราวาท ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.), รองศาสตราจารย์ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม และ. ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (TRC-HS) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
       
       รองศาสตราจารย์ ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิจัยในโครงการบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษา, นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, รองศาสตราจารย์ ดารณี อุทัยรัตนกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ “คุณพุ่ม” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
       
       รองศาสตราจารย์ ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา, รองศาสตราจารย์ ทิศนา แขมมณี อาจารย์ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, รองศาสตราจารย์ นิชรา เรืองดารกานนท์ กุมารแพทย์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม, รองศาสตราจารย์นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์สาขาวิชาบริหารการปฏิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
       
       นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการในคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2560 อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย, นางเพชรชุดา เกษประยูร ประธานบริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้บริหารผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), นางภัทรียา สุมะโน อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
       
       นางเรียม สิงห์ทร คุณครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ครูแห่งดอยอ่างขาง ทุ่มใจทำงานถวายพ่อหลวง, ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการอำนวยการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ, รองศาสตราจารย์ ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี), นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจาก โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
       
       มีรายงานว่า คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จะทำหน้าที่ศึกษา และเสนอแนะต่อ ครม. เพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการการพัฒนาเด็กเล็ก ระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้มีจิตวิญญาณและเพิ่มประสิทธิภาพการสอน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนทุกระดับ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา และ ร่างกฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
       
       ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระด้านการปฏิรูปการศึกษาชุดนี้ ถือเป็นภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพราะจะทำหน้าที่ในการปฏิรูปการศึกษา เช่น การวางแผนขับเคลื่อนในด้านต่างๆ การร่างกฎหมาย โดยจะมีอายุ 2 ปี ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments