Home » ข่าว » การเมือง » สนช.รับหลักการกฎหมายแผนปฏิรูปประเทศ จัดตั้ง กก.ปฏิรูป 11 ด้าน
สนช.รับหลักการกฎหมายแผนปฏิรูปประเทศ จัดตั้ง กก.ปฏิรูป 11 ด้าน

สนช.รับหลักการกฎหมายแผนปฏิรูปประเทศ จัดตั้ง กก.ปฏิรูป 11 ด้าน

มติ สนช.รับหลักการกฎหมายแผนปฏิรูปประเทศ จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป 11 ด้าน แล้วเสร็จชงต่อ ครม.
       
       วันนี้ (20 เม.ย.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. … โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวชี้แจงว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับร่าง พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. … ที่จะต้องควบคู่กันไป เป็นแผนการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนด และระบุถึงขั้นตอนการปฏิรูปด้านต่างๆ ทั้ง 11 ด้านไว้อย่างละเอียด โดยให้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมา และให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปแต่ละด้านขึ้นมาอีกทอดหนึ่ง และเมื่อคณะกรรมการทำแผนปฏิรูปเสร็จต้องส่งให้ ครม.พิจารณาและประกาศใช้ ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ได้รับฟังความคิดเห็นและผลกระทบจากประชาชนแล้ว และจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไป
       
       จากนั้นมีสมาชิก สนช.อภิปรายสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวอย่างกว้างขวาง และที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างฯ ด้วยคะแนนเสียง 186 งดออกเสียง 3 และให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา 26 คนเพื่อพิจารณา โดยกำหนดระยะเวลา 45 วัน

 

 

logo_astv_mgr

Comments

comments