Home » ข่าว » การเกษตร » สั่ง! ชะลอปลูกข้าว ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอบ 3 เหตุปริมาณเกินแผน 2.68 ล้านไร่ หวั่นกระทบน้ำรับฤดูแล้ง
สั่ง! ชะลอปลูกข้าว ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอบ 3 เหตุปริมาณเกินแผน 2.68 ล้านไร่ หวั่นกระทบน้ำรับฤดูแล้ง

สั่ง! ชะลอปลูกข้าว ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอบ 3 เหตุปริมาณเกินแผน 2.68 ล้านไร่ หวั่นกระทบน้ำรับฤดูแล้ง

มท.สั่ง! ผู้ว่าฯ แจง ชะลอปลูกข้าว ปี 59/60 รอบที่ 3 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ 21 จังหวัด-กทม. เหตุพบ ชาวนาปลูกข้าว ปี 59/60 รอบที่ 2 เกินกว่าแผน 2.68 ล้านไร่ กระทบแผนบริหารจัดการน้ำรับมือภัยแล้ง ใน 4 เขื่อนหลัก คาดการณ์ใช้น้ำตลอดฤดูแล้ง มากกว่าแผนประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร

      วันนี้ (19 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่า นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 21 จังหวัด และผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ที่ มท 0211.1/ว2035 ,06350 ลว 19 เม.ย. ชี้แจงความจำเป็นในการชะลอการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 3 ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร โดยขอให้ผู้ว่าฯ ทำความเข้าใจกับเกษตรกร เกี่ยวกับบริหารจัดการน้ำและการชะลอการปลูกข้าวในรอบดังกล่าว
       
       ทั้งนี้ ภายหลัง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบพบว่า เมื่อเร็วนี้ ๆ เกษตรกรได้ดำเนินการปลูกข้าวรอบที่ 2 ปริมาณมากกว่าแผนที่กำหนดไว้ ทำให้การใช้น้ำเพื่อทำนาตลอดฤดูแล้งมีปริมาณมากกว่าแผน ดังนั้นจึงได้กำหนดลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นมา และกำหนดช่วงเวลาเริ่มปลูกข้าว ปี 2560/2561 รอบที่ 1 (นาปี) โดยแบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน คือ
       
       1. ในพื้นที่ตอนบนของลุ่มเจ้าพระยา (ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ขึ้นไป) หากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งบางระกำ (บางระกำโมเดล) ให้เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 และหากเป็นพื้นที่ดอนให้เริ่มเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักและเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน
       
       2.ในส่วนของพื้นที่ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ (ตั้งแต่ จ.นครสวรรค์ ลงมา) หากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำให้เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 และหากเป็นพื้นที่ดอนให้เริ่มเพาะปลูก เมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักและเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน
       
       ปลูกข้าว ปี 59/60 รอบที่ 2 กว่า 5.35 ล้านไร่ เกินกว่าแผน 2.68 ล้านไร่
       
       มีรายงานว่า ก่อนหน้านั้น กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า จากการวางแผนการใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลักดังกล่าว จำนวน 5,950 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยผลการระบายน้ำ (ข้อมูล 22 มีนาคม 2560) จำนวน 5,625 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 95 ของแผน พบว่า มีการปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 มีการเพาะปลูกข้าว จำนวน 5.95 ไร่
       
       “พบว่า พื้นที่ในเขตชลประทาน กำหนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกข้าว 2.67 ล้านไร่ เพาะปลูกแล้วประมาณ 5.35 ล้านไร่ มากกว่าแผน 2.68 ล้านไร่ ขณะนี้เก็บเกี่ยวแล้ว 1.62 ล้านไร่ และจะทยอยเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น ส่วนในพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และอาคารที่เชื่อมต่อแม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำป่าสัก และระบบชลประทาน เพราะปลูกแล้วประมาณ 0.6 ล้านไร่ ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งได้ทยอยเก็บเกี่ยวแล้วเช่นกัน
       
       ใช้น้ำตลอดฤดูแล้งมากกว่าแผนประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร
       
       หนังสือระบุด้วยว่า เนื่องจากการปลูกข้าวรอบ 2 มากกว่าแผนที่วางไว้มาก จึงคาดการณ์ว่า การใช้น้ำตลอดฤดูแล้งจะมากกว่าแผนประมาณ 700 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการน้ำในระยะต่อไป จึงจำเป็นต้องมีแผนลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก
       
       ทั้งนี้ พบว่า จำนวนน้ำต้นทุน 4 เขื่อนหลัก ( ณ วันที่ 29 มี.ค.60) มีปริมาณน้ำใช้การได้ 5,486 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จำนวน 4,463 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
       
       1.ตอนบนลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ พื้นที่ลุ่มต่ำ ทุ่งบางระกำ พื้นที่ 0.265 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 พื้นที่ดอน 1.92 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูกเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักและเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน
       
       2.ตอนล่างของลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ 1.15 ล้านไร่ เริ่มส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภคม 2560 พื้นที่ดอน 4.27 ล้านไร่ เริ่มเพาะปลูก เมื่อเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน โดยใช้น้ำฝนเป็นหลักและเสริมด้วยน้ำท่าและน้ำชลประทาน
       
       สำหรับพื้นที่ 21 จังหวัด นอกจาก กรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ตาก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ และสมุทรสาคร.

สั่ง! ชะลอปลูกข้าว ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอบ 3 เหตุปริมาณเกินแผน 2.68 ล้านไร่ หวั่นกระทบน้ำรับฤดูแล้งสั่ง! ชะลอปลูกข้าว ลุ่มน้ำเจ้าพระยา รอบ 3 เหตุปริมาณเกินแผน 2.68 ล้านไร่ หวั่นกระทบน้ำรับฤดูแล้ง

logo_astv_mgr

Comments

comments