Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Rangsit “คิด” » Rangsit “คิด” : อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต

Rangsit “คิด” : อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ Rangsit “คิด” : อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต

“อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต” เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยรังสิตและคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สุงอายุ คนพิการ และผุ้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมมือกันออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา ประชาชนคนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้สัมผัสการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อหาคำตอบและแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งทางรางให้การเดินทางมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนและทุกสภาวะของร่างกาย เพื่อต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้คนทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทย ที่จะมีแต่การให้และการแบ่งปันต่อไป ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นอยู่อย่างดีขึ้นไปถึงที่สุด ด้วยน้ำใจของคนไทย และคนรุ่นใหม่ต่อไป

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

Comments

comments