Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Rangsit “คิด” » Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ
Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ

Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV)
ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv
www.facebook.com/RSUWisdomTV

รายการ Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ

โครงการ “พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง” จัดขึ้นโดยนำแนวคิดปรัชญาของพ่อหลวงที่เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิดของพ่อหลวง ฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เยาวชนตามรอยเท้าพ่อหลวงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิดทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านศิลปะ ด้านการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านส่งเสริมทางด้านสุขภาพกายและใจ ด้านกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ด้านการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็น Life skill ที่จะทำให้เกิดการดำเนินชีวิตและดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง มาช่วยแก้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดขึ้นได้และเกิดประโยชน์กับโรงเรียน ที่จะทำให้เยาวชนนั้นได้ประยุกต์ความคิดที่ได้รับไปใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

Comments

comments