Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้ » Wisdom Forum » การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” โดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต

การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” โดย คณะศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

คณะศึกษาศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมการศึกษา” ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารดิจิทัล มีเดีย คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบริการสังคมทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะฯ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมช่วงเช้า คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ จันทวงษ์โส วิทยาลัยเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเพื่อการศึกษา การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและงานวิชาการของนักวิจัยและนักการศึกษาจากระดับโรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรทางการศึกษา มี จำนวนงานวิจัยที่นำเสนอ รวม 20 ผลงาน ภายใต้หัวข้อย่อย 4 หัวข้อ คือ (1)การใช้เทคโนโลยีการศึกษา (2) แนวคิดใหม่เกื่ยวกับการเรียนการสอน (3) การบริหารการจัดการการเรียนรู้ และ (4) ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับผู้เรียน คณะกรรมการจัดการประชุมได้จัดทำเอกสารนำเสนอผลงานวิจัยและวารสาร RJES เผยแพร่ต่อผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทั้งหมดจำนวน 265 คน และมีผลการประเมินการประชุมเป็นที่น่าพอใจ

Comments

comments