Home » ข่าว » การศึกษา » ม.รังสิต ปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

ม.รังสิต ปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต ปฏิรูปหลักสูตรนานาชาติ (RSU International Program) สร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับนักศึกษาไทยและต่างชาติในปีการศึกษา 2560 ตอบโจทย์ตลาดการแข่งขันด้านการศึกษามาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ผศ.ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

ผศ.ดร. กฤษฎา ศรีแผ้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เป็นที่ทราบทั่วกันว่า โลกในยุคดิจิตอล 4.0 นี้ การแข่งขันในทุกบริบทจึงเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงด้านการศึกษาด้วย มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมทางการศึกษา (Innovative Education) บนพื้นฐานของธรรมาธิปไตย (Dharmacracy) ในบริบทของวิทยาลัยนานาชาตินั้น ยังมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ โดยมีเป้าหมายให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรนานาชาติเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ดังนั้นการปรับตัวเพื่อให้ทันยุคและตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษายุคดิจิตอลนี้ จึงเป็นสิ่งที่วิทยาลัยนานาชาติให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ จึงได้ทำการศึกษาถึงความต้องการของนักศึกษายุคใหม่ และได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า เมื่อนักศึกษาตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิตแล้ว สิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้ความสามารถด้านวิชาการนั้น คือบรรยากาศของการเรียนรู้ ความรู้สึกถึงความเป็นบ้าน ความเป็นครอบครัว รวมถึงสังคมของการให้และการแบ่งปัน จึงเป็นที่มาของการปฏิรูปการศึกษานานาชาติ ของมหาวิทยาลัยรังสิตในปีการศึกษานี้

“มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติ  ไม่ใช่แค่การมีอาจารย์ต่างชาติมาเป็นผู้สอน หรือการมีกิจกรรมนักศึกษา อยู่แค่ในกลุ่มของนักศึกษาต่างชาติด้วยกัน  มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งเน้นถึงบรรยากาศความเป็นนานาชาติครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย หัวใจสำคัญเพื่อการนำมาสู่ International Atmosphere หรือบรรยากาศความเป็นนานาชาตินั้น ประกอบด้วย 1. RSU is a borderless classroom มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นห้องเรียนอันกว้างใหญ่ เราจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสมไว้ให้แก่นักศึกษา ไม่ว่าห้องเรียน Lounge ห้อง Lab ห้องสมุด หรือแม้แต่ห้องประชุมต่างๆ เป็น Student Club นักศึกษาสามารถมาร่วมกันทำกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร ได้ ณ อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต 2. RSU is giving and sharing society มหาวิทยาลัยรังสิตคือสังคมแห่งการให้เป็นการแบ่งปัน กิจกรรมต่างๆของนักศึกษา จะกิจกรรมที่เป็นทั้งด้านวิชาการ และบันเทิง เราจะให้ความสำคัญกับทุกๆ วันสำคัญของหลากหลายชาติ เพื่อนักศึกษาจะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของเพื่อนได้จากการได้ลงมือทำกิจกรรมร่วมกัน ปลูกฝังการรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา อาทิ กิจกรรม International Day กิจกรรม RSUNIVAL เป็นต้น 3. RSU is home มหาวิทยาลัยรังสิตคือบ้านของพวกเรา การสร้างบรรยากาศเสมือนนักศึกษาได้อยู่บ้านของตนเอง ได้อยู่ในที่ที่ตนเองมีตัวตน มีส่วนร่วม ในรั้วมหาวิทยาลัยและรอบรั้วมหาวิทยาลัย ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่มุมใดในมหาวิทยาลัยรังสิต พวกเขาจะเดินออกจากหอพัก ซื้ออาหาร หรือกรณีต้องการความช่วยเหลือจะมีใครสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้บ้าง ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะดึงดูดความไว้วางใจของนักศึกษาที่จะเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ และสุดท้าย 4. RSU is our beloved มหาวิทยาลัยรังสิตคือความรักของพวกเรา เมื่อมหาวิทยาลัยรังสิตคือบ้านหลังใหญ่ จำเป็นต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของทุกคนในบ้าน มีความรัก ความอบอุ่น ถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลากรทุกท่านของมหาวิทยาลัย จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก การที่นักศึกษาต่างชาติได้พบกับเพื่อนที่ดี อาจารย์ที่ดี หรือแม้กระทั่งเจ้าของหอพักที่ดี ก่อให้เกิดความประทับใจและทัศนคติในด้านบวกขึ้นได้”

“และแม้ในวันนี้มหาวิทยาลัยรังสิตจะถือเป็นมหาวิทยาลัยในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่นักศึกษาต่างชาติจะเลือกเข้ารับการศึกษา รวมทั้งการที่มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายสถาบันได้ให้เกียรติเราได้เป็นมหาวิทยาลัยที่พวกเขาเลือกที่จะมาลงนามความร่วมมือต่างๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา แม้แต่บุคลากร ในการศึกษาดูงานยังต่างประเทศนั้น แต่มหาวิทยาลัยรังสิตก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ด้วยสรรพกำลังทุกอย่างที่มี รวมถึงมีหน่วยงานที่พร้อมจะดูแลและให้บริการนักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่รับสมัครนักศึกษา จนกระทั่งวันที่นักศึกษาจบการศึกษาออกไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติและขับเคลื่อนโลกของเราต่อไป” คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ กล่าวเสริม

จับภาพหน้าจอ 2560-03-08 เวลา 13.09.33 จับภาพหน้าจอ 2560-03-08 เวลา 13.09.22

 

LOGO RSU

Comments

comments