Home » ข่าว » “โรงไฟฟ้ากระบี่…ปัญหาพลังงานและ EIA-EHIA” โดย ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

“โรงไฟฟ้ากระบี่…ปัญหาพลังงานและ EIA-EHIA” โดย ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต แสดงความกังวลต่อการที่รัฐบาลจะมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) และการประเมินผลกระทบจากโครงการพัฒนาที่จะมีต่อสุขภาพ (EHIA) ขึ้นมาใหม่ เนื่องจากในบ้านเราการทำ EIA และ  EHIA มักทำควบคู่ไปกับการดำเนินการโครงการ โดยผู้จัดทำโครงการดังกล่าวเป็นผู้ออกเงินจ้างสถานศึกษาของรัฐเข้ามาทำ EIA และ  EHIA  เมื่อมีการจ่ายเงินทุกคนจะคิดว่ายังไงก็ผ่านการประเมินแน่ๆและสามารถก่อสร้างได้ โดยตามหลักวิชาการแล้วการทำ EIA และ  EHIA จะต้องจัดทำก่อนจะมีการก่อสร้าง เพราะบางครั้งพอถามความคิดเห็นจากชาวบ้านแล้วพวกเขาก็มีสิทธ์ที่จะไม่เห็นด้วย ทำให้โครงการดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึ้น

นอกจากนนี้หากรัฐบาลจะถอยกลับไปจัดทำ EIA และ  EHIA ใหม่นั้น รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อให้ได้บทสรุปแบบที่ทุกฝ่ายยอมรับ และพัฒนาชาติไปพร้อมๆกัน

ส่วนประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่นั้น ดร.สมิทธ์เสนอให้รัฐบาลวิเคราะห์ไปยัง 2 เรื่อง คือ ความจำเป็นของการใช้ไฟฟ้า และผลกระทบ จากการสร้างโรงไฟฟ้าถึงวิถีชุมชน เนื่องจากปัจจุบันกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างมหาศาล อีกทั้งยังกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน โดยเฉพาะการทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งหากมีโรงไฟฟ้า ก็จะส่งผลทำลายวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแน่นอน

 

Comments

comments