Education Today

EDUCATION TODAY : Start up กับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย โดย Mr.Jeffrey C Hamilton

EDU 02-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : Start up กับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แขกรับเชิญ : Mr.Jeffrey C Hamilton DIRECTOR OF START-UP ดำเนินรายการโดย 1. ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ 2. อ.โอม ปนาทกูล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : ไอทีกับการเรียนการสอนในเด็กยุคใหม่ โดย ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

EDU 18-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : ไอทีกับการเรียนการสอนในเด็กยุคใหม่ แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.รังสิต ดำเนินรายการโดย – อ.โอม ปนาทกูล อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ออกอากาศวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : หลักสูตรการศึกษาแบบ Cambridge International School

EDU 11-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : หลักสูตรการศึกษาแบบ Cambridge International School แขกรับเชิญ : 1. Dr.Ben Schmidt Cambridge’s Regional Director of Southeast Asia & Pacific. 2. Heinrich Fourie IGCSE Coordinator ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : Digital Citizen การเรียนรู้ในโลกดิจิตตอลของเด็ก โดย รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

EDU 28-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : Digital Citizen การเรียนรู้ในโลกดิจิตตอลของเด็ก แขกรับเชิญ : รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : การสอนยุคใหม่ด้วย เทคโนโลยี โดย วรรณพร ชูจิตารมย์

EDU 14-10-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : การสอนยุคใหม่ด้วย เทคโนโลยี แขกรับเชิญ : อ.วรรณพร ชูจิตารมย์ อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ต ม.รังสิต ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ “เทคโนโลยีดิจิทัล” และ “ประชากรยุคดิจิทัล” คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนในโลกยุคปัจจุบันนั้นมีความท้าทายอย่างยิ่ง โดย อ. วรรณพร ชูจิตารมย์ จากคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความคิดเห็นว่า เป็นทั้งความท้าทายของผู้สอนที่ต้องก้าวนำเด็กนักเรียนที่เกิดมาพร้อมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล จนกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลไปเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ผู้สอนหลายท่าน ยังปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ อ. วรรณพร ชูประเด็นของการมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Literacy ว่า คือการรู้ เข้าใจ เข้าถึง ใช้เป็น ... Read More »

EDUCATION TODAY : พัฒนาการด้านจิตวิทยาในเด็กการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ การเข้าใจวัยรุ่น โดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์

EDU 09-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : พัฒนาการด้านจิตวิทยาในเด็กการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ การเข้าใจวัยรุ่น แขกรับเชิญ : พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : “เทคโนโลยีของการศึกษา”

EDU 02-09-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “เทคโนโลยีของการศึกษา” ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ แขกรับเชิญ : 1. J. Aaron Churchill Associate Director: Technology , 2. วรารีย์ นิลโกศล นักบูรณาการเทคโนโลยี 3. ด.ญ.ณัฐรินีย์ ศิริวันสาณฑ์ 4. ด.ช.จิรัช พัฒนธำรงเกษม ออกอากาศวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : “นวัตกรรมการศึกษาและการเข้าถึงเด็ก” โดย ผศ.ดร. กฤษณีกร เจริญกุศล

Edu 26-08-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “นวัตกรรมการศึกษาและการเข้าถึงเด็ก” แขกรับเชิญ : ผศ.ดร. กฤษณีกร เจริญกุศล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ม.รังสิต ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : “พัฒนาการด้านจิตวิทยาในเด็กการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ การเข้าใจวัยรุ่น” โดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์

Edu 19-08-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “พัฒนาการด้านจิตวิทยาในเด็กการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ การเข้าใจวัยรุ่น” แขกรับเชิญ : พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 รายการ EDUCATION TODAY โดย ดร. อภิรมณ อุไรรัตน์ พาไปพูดคุยกับพญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นยุคใหม่ ที่พ่อแม่รุ่นใหม่ต้องเข้าใจ คือ ความต้องการเป็นตัวของตัวเอง ความต้องการพื้นที่และโอกาสในการคิด และตัดสินใจด้วยตนเอง เพราะในสังคมไทยนั้น ... Read More »

EDUCATION TODAY : “นวัตกรรมการศึกษา” โดย ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ

Edu 05-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “นวัตกรรมการศึกษา” แขกรับเชิญ : ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีสถาบัน RSU General Education ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : “การศึกษาปฐมวัย” #2 โดย รศ.ดร. ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ

Edu 29-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “การศึกษาปฐมวัย” #2 แขกรับเชิญ : รศ.ดร. ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ รองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : “การศึกษาปฐมวัย” โดย รศ.ดร. ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ

Edu 22-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “การศึกษาปฐมวัย” แขกรับเชิญ : รศ.ดร. ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ รองคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : “การศึกษาฟินแลนด์” #2 โดย Mrs. Satu Suikkari-Kleven , Mr. Edward Robinson

Edu 01-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “การศึกษาฟินแลนด์” #2 แขกรับเชิญ : 1.Mr. Edward Robinson Superntencent Of Schools 2. Mrs. Satu Suikkari-Kleven Education Advisor ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : “การศึกษาฟินแลนด์” โดย Mrs. Satu Suikkari-Kleven Education Advisor

EDU 24-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : การศึกษาฟินแลนด์ แขกรับเชิญ : Mrs. Satu Suikkari-Kleven Education Advisor ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

EDUCATION TODAY : สื่อมวลชนกับการศึกษาไทย โดย อัครพล ทองธราดล

EDU 17-06-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : สื่อมวลชนกับการศึกษาไทย แขกรับเชิญ – อัครพล ทองธราดล ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »