Home » ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถานี

resized File0347

ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี Veerayuth Chokchaimadoln, Ph.D. Director สาส์นจากผู้อำนวยการ อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี ก่อตั้งพร้อมกับการปรับกระบวนทัศน์ของมหาวิทยาลัยรังสิต ด้วยตระหนักว่าสถาบันการศึกษาต้องเชื่อมโยงกับสังคมในทุกมิติ ดังนั้นการศึกษาในโลกปัจจุบันจึงไม่ได้อยู่เพียงในห้องเรียน แต่ “การศึกษาคือนวัตกรรม” ต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี จึงนำเสนอรายการที่มีเนื้อหาครอบคลุมด้านการพัฒนาประเทศ ในรูปแบบสารคดีและการสนทนากับปัญญาชนชั้นนำในทุกวงการ อีกทั้งยังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมผลิตรายการ เผยแพร่เรื่องดีของแต่ละชุมชนสู่ผู้ชมทั่วประเทศ เรามุ่งมั่นสร้างสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา ด้วยเชื่อว่าการสร้างสังคมดีต้องอาศัยพลังของทุกคน สร้างคุณค่าจากจุดเล็กๆ จนขยายวงกว้างสู่ส่วนรวมในที่สุด. เรื่องในสื่อ รายงานพิเศษ พิมพ์นารา ประดับวิทย์ : เรื่อง / อัฐพนธ์ แดงเลิศ : ภาพ เนชั่นสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 1267 ประจำวันที่ 9 กันยายน 2559 ‘วีระยุทธ ... Read More »