Rangsit “คิด”

พิชิตโจทย์วิทย์ : อัตราเร็วของปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นตามข้อใด !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

อ.ป้า

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : อัตราเร็วของปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นตามข้อใด !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : ข้อใดจัดเรียงตามขนาดของไอออนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : ข้อใดจัดเรียงตามขนาดของไอออนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : ปฏิกิริยารีดอกซ์ของเซล์ไฟฟ้าเคมีข้อใด ไม่ สามารถเกิดขึ้นเองได้ !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

อ.ป้า

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : ปฏิกิริยารีดอกซ์ของเซล์ไฟฟ้าเคมีข้อใด ไม่ สามารถเกิดขึ้นเองได้ !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต RSU FC

RK 16-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv Rangsit “คิด” : สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต RSU FC สโมสร RSU FC คือทีมฟุตบอลแห่งสปริริตของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่พวกเราต้องร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านักกีฬาของทีมที่ฝึกซ้อมกันอย่างหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาทีมให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุด เพื่อที่ทีมฟุตบอล RSU FC ของพวกเราชาวรังสิต จะได้ก้าวไกลและพัฒนาไปสู่ระดับประเทศให้ได้ ออกอากาศ l 16 เม.ย. 60 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต

RK 09-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต “อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต” เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยรังสิตและคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สุงอายุ คนพิการ และผุ้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมมือกันออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา ประชาชนคนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้สัมผัสการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อหาคำตอบและแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งทางรางให้การเดินทางมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนและทุกสภาวะของร่างกาย เพื่อต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้คนทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทย ที่จะมีแต่การให้และการแบ่งปันต่อไป ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นอยู่อย่างดีขึ้นไปถึงที่สุด ด้วยน้ำใจของคนไทย และคนรุ่นใหม่ต่อไป ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ

จับภาพหน้าจอ 2560-04-05 เวลา 13.11.32

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ โครงการ “พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง” จัดขึ้นโดยนำแนวคิดปรัชญาของพ่อหลวงที่เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิดของพ่อหลวง ฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เยาวชนตามรอยเท้าพ่อหลวงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิดทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านศิลปะ ด้านการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านส่งเสริมทางด้านสุขภาพกายและใจ ด้านกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ด้านการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็น Life skill ที่จะทำให้เกิดการดำเนินชีวิตและดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง มาช่วยแก้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดขึ้นได้และเกิดประโยชน์กับโรงเรียน ที่จะทำให้เยาวชนนั้นได้ประยุกต์ความคิดที่ได้รับไปใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : “SUPER HERO OF THE WORLD” เทวดาที่คนไทยไม่ลืม

RK 26-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “SUPER HERO OF THE WORLD” เทวดาที่คนไทยไม่ลืม “SUPER HERO OF THE WORLD” เป็นหนึ่งในละครเวที ๙ เรื่อง จาก ๙ มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการแสดงละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงลคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โครงการ Sounds of Love : เสียงแห่งความจงรักภักดี ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : “โครงการ Inter-exchange program” แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้ได้ความคิดที่เหนือกว่า

จับภาพหน้าจอ 2560-03-22 เวลา 12.29.36

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “โครงการ Inter-exchange program” แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อให้ได้ความคิดที่เหนือกว่า “โครงการ Inter-exchange program”  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักศึกษาได้มองโลกให้กว้างกว่าเดิม เพื่อการพัฒนาในภายภาคหน้าเพื่อนำไปคิดต่อยอดและประยุกต์ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก้าวนำทางด้านสถาปัตยกรรมต่อไปในภูมิภาคอาเซียนและก้าวหน้าต่อไปในระดับโลก ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : สารประกอบโคเวเลนต์ในข้อใดมีรูปร่างต่างกัน !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : สารประกอบโคเวเลนต์ในข้อใดมีรูปร่างต่างกัน !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : สารใดเป็นสารประกอบไอออนิกทั้งหมด !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : สารใดเป็นสารประกอบไอออนิกทั้งหมด !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ช่อง News1 Read More »

Rangsit “คิด” : การผลักดันเชียร์ลีดดิ้งให้เป็นกีฬาสากล เพื่อความหวังเหรียญทองโอลิมปิคของคนไทยทั้งชาติ

RK 12-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : การผลักดันเชียร์ลีดดิ้งให้เป็นกีฬาสากล เพื่อความหวังเหรียญทองโอลิมปิคของคนไทยทั้งชาติ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. ช่อง News1 Read More »

Rangsit “คิด” : กิจกรรม “Recital Hours” on February 2017 พื้นที่ได้แสดงคอนเสิร์ตขนาดเล็กๆ เพิ่มทักษะและประสบการณ์ ของนักศึกษา

RK 05-03-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “Recital Hours” on February 2017 งานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้มีพื้นที่ได้แสดงคอนเสิร์ตขนาดเล็กๆ ของตัวเอง เพื่อให้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการแสดงจริงก่อนที่จะจบการศึกษาออกไป ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 วันที่ 5 มีนาคม 2560 Read More »

Rangsit “คิด” : ประสานเสียงแห่งจินตนาการ เสียงของชาวมหาวิทยาลัยรังสิต

RK 26-02-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : ประสานเสียงแห่งจินตนาการ เสียงของชาวมหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

Rangsit “คิด” : RSU VC ตบลูกยางท้าฝันสุ่การพัฒนาที่เข้มแข็งกับทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยรังสิต

RK 19-02-60

รายการ Rangsit “คิด” : ตบลูกยางท้าฝันสุ่การพัฒนาที่เข้มแข็งกับทีมวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยรังสิต RSU VC สัมภาษณ์ 1. อาจารย์ พีระ ศรีประพันธ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกีฬาและสันทนาการ 2. นายธนิษฐ์ เจริญเมือง คณะบริหารธุระกิจ 3. นายนพดล มูณีเกิด คณะบริหารธุระกิจ 4. นายอานนท์ สินไชย คณะบริหารธุระกิจ 5. นายธนกร จรวิรัตน์ คณะกายภาพบำบัด 6. นายศิริพงษ์ คำภิรมค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 7. นายราชภัฏ งอนสว่าง คณะศิลปศาสตร์ 8. นายชัยวัฒน์ พัฒนา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 9 นายกิตติศักดิ์ ศรีสุภผลโภชน์ วิทยาลัยรัฐกิจ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 Read More »

Rangsit “คิด” : ก่อนเปิดเวที “Super Hero of The World” 1 ใน 9 ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

RK 12-02-60

Rangsit “คิด” : ก่อนเปิดเวที “Super Hero of The World” 1 ใน 9 ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมหาวิทยาลัยรังสิต l 12 ก.พ. 60 l ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 ตามโครงการ “ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ “ปลูกไทย…ในแบบพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันระดับอุดมศึกษา ทั้งสถาบันของรัฐ และเอกชน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต-นักศึกษา ที่เป็นเยาวชนของชาติได้ ค้นคว้า เรียนรู้ และซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี แล้วนำมาสื่อสารแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความจงรักภักดี และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในรูปแบบของละครเวที ปฏิทิร ... Read More »