Rangsit “คิด”

Rangsit “คิด” : “ยูยิตสู กีฬาที่เป็นมากกว่ากีฬา”

RK 06-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “ยูยิตสู กีฬาที่เป็นมากกว่ากีฬา” ปัจจุบัน ยูยิตสู เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ มีสถาบันทางการศึกษา โรงเรียน ศูนย์กีฬา และสถาบันเอกชนเปิดทำการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก ยูยิตสูนอกจากเป็นกีฬาแล้ว ยังเป็นสิ่งที่นำมาประกอบใช้เป็นวิชาการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่หากได้ฝึกเรียนรู้กีฬายูยิตสูก็จะสามารถนำทักษะมาใช้ป้องกันตัในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วยแขกรับเชิญ : 1. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต2. พันจ่าอากาศเอก บดินทร์ ปัญจบุตร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย3. เปรม วาทบัณฑิตกุล อาจารย์และผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู มวยปล้ำ ยูโด และคูราช สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่4. พลวัตร มากี นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. พิทักษ์ สร้อยศิริกุล อาจารย์ประจำโรงเรียนเมืองปานวิทยา ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต”

RK 13-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต” มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแล ป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเมืองเอก จึงได้จัดตั้ง “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต” ขึ้น โดยตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น แต่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจในพื้นที่ เพื่อความสงบสุขของคนในชุมชนเมืองเอก แขกรับเชิญ : 1. ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานคณะกรรมการหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 น. l 13 สิงหาคม 2560 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต”

RK 30-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต” ในปัจจุบันพบว่ารอบๆมหาวิทยาลัยรังสิตมีหอพักใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการเข้าพักอาศัยมากยิ่งขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของหอพัก และจำนวนนักศึกษา ทำให้มีผู้ประกอบการหลายประเภท เข้ามาตั้งสถานประกอบกิจการบริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยเล็งเห็นนักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ในขณะเดียวกันอาชญากรก็ได้เห็นประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นกัน และอาจเป็นหนทางไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ในปัจจุบันมีผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางรายไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที การแจ้งเหตุต่างๆ ในบางเหตุการณ์เกิดความล่าช้า ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและเพื่อขยายโครงการเดิมคือโครงการตาสับปะรดสร้างความปลอดภัยให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น และป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งด้านสวัสดิภาพของนักศึกษา จึงเกิดเป็นโครงการเครือข่ายสายตรวจพลเมืองขึ้น แขกรับเชิญ : 1. เชษฐา อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ด.ต.นิเวช แสนสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากคลองรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 23 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เกมส์กีฬาสรรสร้าง สานสัมพันธ์น้องพี่”

RK 23-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เกมส์กีฬาสรรสร้าง สานสัมพันธ์น้องพี่” แขกรับเชิญ : 1. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ณัฐวุฒิ ท่านัทธี ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากกิจกรรมรับน้องที่พี่ๆนักคิดนักสร้างสรรค์ชาวมหาวิทยาลัยรังสิตแต่ละคณะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับน้องๆแล้ว ทางพี่ๆ นักคิดนักสร้างสรรค์กลุ่มสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ก็ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาน้องใหม่ขึ้น ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์ด้วย เพื่อสร้างเสริมศักยภาพและการแสดงออกในความสามารถด้านการแข่งขันกีฬาให้กับน้องๆเฟรชชี่ พร้อมก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและมิตรภาพอันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ทั้งในคณะเดียวกันและต่างคณะกัน อีกทั้งเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างน้องใหม่และรุ่นพี่อีกด้วย รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และห่างไกลจากยาเสพติดนั่นเอง ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 23 กรกฎาคม 2560 ... Read More »

Rangsit “คิด” : เปิดบ้านการเรียนรู้ เส้นทางสู่การเป็นนักเทคโนโลยีอาหาร

RK 16-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : เปิดบ้านการเรียนรู้ เส้นทางสู่การเป็นนักเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร คือ ศาสตร์ที่นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ และวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาธรรมชาติของอาหาร เช่น โครงสร้างภายใน สารที่มีคุณค่า การเน่าเสีย และเพื่อใช้ประโยชน์โดยเฉพาะการถนอมและแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอาหารไม่ใช่คหกรรมศาสตร์ นักเทคโนโลยีอาหารไม่ใช่พ่อครัวแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ น้องๆหลายคนอาจยังสงสัยว่าคณะเทคโนโลยีอาหารเขาเรียนอะไรกัน แค่ฟังจากการแนะแนวอาจยังนึกภาพไม่ออก ในวันนี้ทางคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดโครงการเปิดบ้านเยี่ยมชม เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนมัธยมปลาย ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศในการเรียนการสอนจริง แขกรับเชิญ : 1. ผศ.ดร. วราพร ลักษณลม้าย คณบดีคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ. กิ่งกมล ... Read More »

Rangsit “คิด” : หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ”

RK 09-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “หลักสูตร AIR TRAVEL COMPANION FOR THE DISABLED “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ” หากบุคคลรอบข้างหรือผู้เกี่ยวข้องกับคนพิการมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการให้บริการแก่คนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศแล้ว ก็จะสามารถวางแผนการเดินทางให้แก่คนพิการเพื่อการเดินทางทางอากาศได้อย่างเหมาะสม สะดวกสบายและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมเทียบเท่าผู้โดยสารอื่นโดยทั่วไป วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “เพื่อนเดินทางทางอากาศสำหรับคนพิการ (Air Travel Companion for the Disabled)” ขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางทางอากาศสาหรับคนพิการ โดยเนื้อหาประกอบด้วย กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคสาหรับคนพิการ เมื่อโดยสารทางเครื่องบิน ระเบียบปฏิบัติของสายการบินและการให้บริการแก่คนพิการ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของคนพิการ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวหรือผู้ทำางาน ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ แขกรับเชิญ : 1. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อธิการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ... Read More »

Rangsit “คิด” : “สานสัมพันธ์น้องพี่ร่วมบายศรี – บูชาครู” ม.รังสิต

RK 02-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “สานสัมพันธ์น้องพี่ร่วมบายศรี-บูชาครู” แขกรับเชิญ : 1. ธีรพงศ์ แสนนอก นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 2. เอกศรัญญ์ พุฒิธรวรสิทธิ์ อุปนายกสโมสรนักศึกษาคนที่ 1 มหาวิทยาลัยรังสิต ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่สำหรับการเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมากมาย มีทั้งเรื่องดีและไม่ดี การเรียนรู้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เรียนรู้วิชาการเรียนแต่ต้องมีการเรียนรู้การใช้ชีวิต การมีมิตรภาพที่ดีต่อรุ่นพี่รุ่นน้อง รวมถึงการรู้จักเคารพและสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสาทวิชา ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแน่นอนบ้านหลังที่ 2 ของลูกๆชาวมหาวิทยาลัยรังสิตหลังนี้ ไม่ได้มีแค่วิชาการเรียนให้เราได้เรียนรู้แต่ยังเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ทุกคนจะสัมผัสได้แน่นอน ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 2 กรกฎาคม 60 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : “รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ม.รังสิต”

RK 25-06-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “รับน้องสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์น้องพี่ ม.รังสิต” จริงๆ แล้วกิจกรรมรับน้องใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยควรเป็นกิจกรรมที่ถือเป็นประเพณีสืบทอดให้มีอยู่ต่อไป เพียงแต่ควรเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ สนุกสนาน อบอุ่น น่ารัก เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและอบายมุขทุกรูปแบบ และต้องอยู่ในกรอบของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามของความเป็นไทยด้วยนั่นเอง แขกรับเชิญ : 1. อาจารย์ อชิตพล ฉัตรวรากร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 2. นิติศักดิ์ ศรีเพ็งแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3. นภสร ใจแคล้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 4. ธัญธีร์ เหมือนทอง ... Read More »

Rangsit “คิด” : “ผลงานออกแบบของคนอาร์ตๆ ตามสไตล์เด็กคอมอาร์ต” #มหาวิทยาลัยรังสิต

RK 18-06-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : คณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานแสดงศิลปนิพนธ์ “THEATRE” ขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ความสามารถของนักศึกษา และคณะดิจิทัลอาร์ต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงผลงานสู่สาธารณชนอีกด้วย แขกรับเชิญ : 1. อาจารย์อำนวยวุฒิ สาระศาลิน คณบดีคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ.ธรรมศักดิ์ เอื้อรักสกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 3. พศุตม์ ธนาวุฒิวศิน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของทีสิสเรื่อง The Blue Baby ผลงาน ... Read More »

Rangsit “คิด” : “คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน” โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

RK 11-06-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน” โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้นักศึกษาที่ต่อไปจะเป็นนักกฎหมายของประเทศ ได้เรียนรู้กฎหมายทั้งทฤษฎี องค์ความรู้จากตำรา และการลงพื้นที่ช่วยเหลือ รับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน ดังนั้นทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดตั้ง คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางสังคมและกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้บริบทการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับหลักการของสังคมธรรมาธิปไตยนั่นเอง แขกรับเชิญ : 1. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. คมสัน โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3. วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 4. สุทิน วงศ์สุวรรณ ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น ... Read More »

Rangsit “คิด” : เสริมสร้างจินตนาการสู่สังคมใหม่ ด้วยงานดิจิทัลอาร์ต

RK 04-06-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV ชม! รายการ Rangsit “คิด” : เสริมสร้างจินตนาการสู่สังคมใหม่ ด้วยงานดิจิทัลอาร์ต ในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทจนกลายเป็นปัจจัยหลักในชีวิตประจำวัน ทั้งสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้นตาม ทั้งในด้านของเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล ซึ่งถ้า มองหาเส้นทางทำเงินในอนาคตเมื่อน้องเรียนจบออกมา บอกได้เลยว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลจะไม่ทำให้เราตกงานแน่นอน แขกรับเชิญ : 1. อาจารย์ โกเมศ กาญจนพายัพ อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 2. นิภาวรรณ เรืองโรจน์แข นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 3. ธนัญชัย จรรยาจรัสกุล นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 4. ณัฐกฤต ฤกษ์ปิยะทรัพย์ นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต ... Read More »

Rangsit “คิด” : “สร้างสรรค์งานออกแบบสู่เวทีนานาชาติ ด้วย Design Spectrum”

RK 28-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบ “The 5th Rangsit University International Design Symposium” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดด้านการทำงานวิจัย การสร้างผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Design Spectrum” โดย Ms.Taeko Isu Art director ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น การแสดงแฟชั่นโชว์ นิทรรศการผลงานจากศิลปิน นักออกแบบมากมายทั้งของไทยและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สเปน และฝรั่งเศส ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม (อาคาร 18) ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

RK 21-05-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จริงทั้งด้านสังคม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และในปีการศึกษา 2560 นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดทำการมาครบรอบ 25 ปี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติที่ดี ต่อความสำเร็จของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย แขกรับเชิญ : 1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร 2. พีระพงศ์ ... Read More »

Rangsit “คิด” : บัณฑิตคิดสร้างสรรค์ สื่อสัมพันธ์สู่โลกก้าวไกล

RK 14-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จริงทั้งด้านสังคม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และในปีการศึกษา 2560 นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดทำการมาครบรอบ 25 ปี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติที่ดี ต่อความสำเร็จของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย แขกรับเชิญ : - ผศ.ร.ต.หญิงดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต - คุณอัจฉรา สุทธิธรรมานันต์ เจ้าของธุรกิจหมูสะเต๊ะ ... Read More »

Rangsit “คิด” : บริหารอย่างสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ นำสู่การก้าวไกล ตามไทยแลนด์ 4.0

18199361_1339394046159889_8746024836398987772_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : การประกวดแผนธุรกิจ “BBA@RSU Business Challenge 2017 ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และสำหรับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ คณะบริหารธุรกิจก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินการ โดยจัดให้รูปแบบของโครงการมีความหลากหลายของกิจกรรม อาทิ เช่น การจัดประกวดแผนธุรกิจประเภทต่างๆ ของนักศึกษา การจัดแสดงโครงงานของนักศึกษา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนักศึกษา และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ โดยในครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้ร่วมกันจัดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานของนักศึกษาอีกด้วย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »