Rangsit “คิด”

Rangsit “คิด” : “คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน” โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

RK 11-06-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “คลินิกกฎหมายเพื่อประชาชน” โดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต การเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์มีความจำเป็นที่จะต้องทำให้นักศึกษาที่ต่อไปจะเป็นนักกฎหมายของประเทศ ได้เรียนรู้กฎหมายทั้งทฤษฎี องค์ความรู้จากตำรา และการลงพื้นที่ช่วยเหลือ รับรู้ถึงปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน ดังนั้นทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดตั้ง คลินิกช่วยเหลือประชาชนทางสังคมและกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสังคม ภายใต้บริบทการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับหลักการของสังคมธรรมาธิปไตยนั่นเอง แขกรับเชิญ : 1. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. คมสัน โพธิ์คง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3. วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 4. สุทิน วงศ์สุวรรณ ตัวแทนคนไทยพลัดถิ่น ... Read More »

Rangsit “คิด” : เสริมสร้างจินตนาการสู่สังคมใหม่ ด้วยงานดิจิทัลอาร์ต

RK 04-06-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV ชม! รายการ Rangsit “คิด” : เสริมสร้างจินตนาการสู่สังคมใหม่ ด้วยงานดิจิทัลอาร์ต ในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทจนกลายเป็นปัจจัยหลักในชีวิตประจำวัน ทั้งสมาร์ทโฟน อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้นตาม ทั้งในด้านของเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบการนำเสนอ และความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล ซึ่งถ้า มองหาเส้นทางทำเงินในอนาคตเมื่อน้องเรียนจบออกมา บอกได้เลยว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลจะไม่ทำให้เราตกงานแน่นอน แขกรับเชิญ : 1. อาจารย์ โกเมศ กาญจนพายัพ อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 2. นิภาวรรณ เรืองโรจน์แข นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 3. ธนัญชัย จรรยาจรัสกุล นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต 4. ณัฐกฤต ฤกษ์ปิยะทรัพย์ นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต ... Read More »

Rangsit “คิด” : “สร้างสรรค์งานออกแบบสู่เวทีนานาชาติ ด้วย Design Spectrum”

RK 28-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการออกแบบ “The 5th Rangsit University International Design Symposium” เวทีแลกเปลี่ยนความคิดด้านการทำงานวิจัย การสร้างผลงานการออกแบบเชิงสร้างสรรค์แนวใหม่ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Design Spectrum” โดย Ms.Taeko Isu Art director ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น การแสดงแฟชั่นโชว์ นิทรรศการผลงานจากศิลปิน นักออกแบบมากมายทั้งของไทยและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สเปน และฝรั่งเศส ณ ห้องนิทรรศการ ศาลากวนอิม (อาคาร 18) ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

RK 21-05-60

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จริงทั้งด้านสังคม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และในปีการศึกษา 2560 นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตได้เปิดทำการมาครบรอบ 25 ปี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติที่ดี ต่อความสำเร็จของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย แขกรับเชิญ : 1. ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการ วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร 2. พีระพงศ์ ... Read More »

Rangsit “คิด” : บัณฑิตคิดสร้างสรรค์ สื่อสัมพันธ์สู่โลกก้าวไกล

RK 14-05-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานที่ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ มุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นนักคิด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้จริงทั้งด้านสังคม การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ และในปีการศึกษา 2560 นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดทำการมาครบรอบ 25 ปี จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติที่ดี ต่อความสำเร็จของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งแนะแนวการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย แขกรับเชิญ : - ผศ.ร.ต.หญิงดร.วรรณี ศุขสาตร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต - คุณอัจฉรา สุทธิธรรมานันต์ เจ้าของธุรกิจหมูสะเต๊ะ ... Read More »

Rangsit “คิด” : บริหารอย่างสร้างสรรค์ จากการเรียนรู้ นำสู่การก้าวไกล ตามไทยแลนด์ 4.0

18199361_1339394046159889_8746024836398987772_n

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : การประกวดแผนธุรกิจ “BBA@RSU Business Challenge 2017 ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษาต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และสำหรับในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ คณะบริหารธุรกิจก็ได้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินการ โดยจัดให้รูปแบบของโครงการมีความหลากหลายของกิจกรรม อาทิ เช่น การจัดประกวดแผนธุรกิจประเภทต่างๆ ของนักศึกษา การจัดแสดงโครงงานของนักศึกษา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนักศึกษา และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับการยอมรับในคุณภาพ โดยในครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกับศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้ร่วมกันจัดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากผลงานของนักศึกษาอีกด้วย ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : ฝึกอย่างถูกต้อง ไปอย่างถูกทาง เพื่อทักษะที่เป็นเลิศ ของกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง

RK 30-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : ฝึกอย่างถูกต้อง ไปอย่างถูกทาง เพื่อทักษะที่เป็นเลิศ ของกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง แขกรับเชิญ : 1. ปภังกร พิชญะธนกร รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนากีฬา เชียร์ลีดดิ้ง นานาชาติ 2. ชาญณรงค์ กุลศิริ ประธานชมรมเชียร์ลีดดิ้ง มหาวิทยาลัยรังสิต  ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 ไทยแลนด์เชียร์ลีดดิ้งแคมป์ 2017 กิจกรรมที่ศูนย์พัฒนากีฬาเชียร์ลีดดิ้ง นานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดขึ้นมาเป็นเวลากว่าสิบปี เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ เกี่ยวกับกีฬาเชียร์ลีดดิ้งโดยเฉพาะ เพื่อให้น้องๆ รุ่นใหม่เล่นกันอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและถูกวิธี ... Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : เรียงลำดับค่า Rf สารกลุ่มโพลิอะโรมาติก จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : สารกลุ่มโพลิอะโรมาติก เมื่อนำมาสกลัดแยกด้วยวิธี Thin Layer chromatography บนแผ่นชิลิกาเจล โดยมีคาร์บอนเตตระคลอไรด์ เป็นเฟสเคลื่อน ข้อใดเรียงลำดับค่า Rf ของสารทั้ง 4 จากมากไปน้อยได้ถูกต้อง !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน “THE LEGEND OF PHOENIX ตำนานวิหคเพลิง”

RK 23-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : บูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน “THE LEGEND OF PHOENIX ตำนานวิหคเพลิง” นักศึกษาจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยดนตรี และคณะดิจิทัลอาร์ต ได้เห็นโอกาสที่จะรวมตัวกัน บูรณาการศาสตร์และศิลป์ของตนเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ละครเวทีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง “THE LEGEND OF PHOENIX ตำนานวิหคเพลิง” ละครเวทีที่จะสร้างบริบทอีกมิติหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกัน บนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายเสมือนการจำลองการทำงานในสังคมจริงภายนอก และยังเป็นการเผยแพร่ศาสตร์ด้านละครเวทีอันถือเป็นงานศิลปะที่สามารถขัด เกลา และยกระดับจิตใจมนุษย์ได้ ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : อัตราเร็วของปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นตามข้อใด !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

อ.ป้า

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : อัตราเร็วของปฏิกิริยาเป็นสัดส่วนกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นตามข้อใด !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : ข้อใดจัดเรียงตามขนาดของไอออนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : ข้อใดจัดเรียงตามขนาดของไอออนจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

พิชิตโจทย์วิทย์ : ปฏิกิริยารีดอกซ์ของเซล์ไฟฟ้าเคมีข้อใด ไม่ สามารถเกิดขึ้นเองได้ !? อาจารย์ป้ามีคำตอบ

อ.ป้า

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” พิชิตโจทย์วิทย์ : ปฏิกิริยารีดอกซ์ของเซล์ไฟฟ้าเคมีข้อใด ไม่ สามารถเกิดขึ้นเองได้ !? ฟังคำอธิบายได้ จาก ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต RSU FC

RK 16-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv Rangsit “คิด” : สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต RSU FC สโมสร RSU FC คือทีมฟุตบอลแห่งสปริริตของมหาวิทยาลัยรังสิต ที่พวกเราต้องร่วมเชียร์ และเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านักกีฬาของทีมที่ฝึกซ้อมกันอย่างหนักและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน เพื่อพัฒนาทีมให้ก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุด เพื่อที่ทีมฟุตบอล RSU FC ของพวกเราชาวรังสิต จะได้ก้าวไกลและพัฒนาไปสู่ระดับประเทศให้ได้ ออกอากาศ l 16 เม.ย. 60 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต

RK 09-04-60 01

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต “อวัยวะที่ 33 กับการเดินทางของชีวิต” เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยรังสิตและคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สุงอายุ คนพิการ และผุ้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมมือกันออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษา ประชาชนคนรุ่นใหม่ ผู้สูงอายุและคนพิการ ได้สัมผัสการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในชีวิตอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อหาคำตอบและแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงระบบขนส่งทางรางให้การเดินทางมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนและทุกสภาวะของร่างกาย เพื่อต้องการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้คนทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทย ที่จะมีแต่การให้และการแบ่งปันต่อไป ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นอยู่อย่างดีขึ้นไปถึงที่สุด ด้วยน้ำใจของคนไทย และคนรุ่นใหม่ต่อไป ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ

จับภาพหน้าจอ 2560-04-05 เวลา 13.11.32

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความเข้าใจ โครงการ “พี่สอนน้องตามรอยพ่อหลวง” จัดขึ้นโดยนำแนวคิดปรัชญาของพ่อหลวงที่เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแนวคิดของพ่อหลวง ฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้แก่เยาวชนตามรอยเท้าพ่อหลวงเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิดทัศนคติและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทั้งทางด้านศิลปะ ด้านการออมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านส่งเสริมทางด้านสุขภาพกายและใจ ด้านกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคี ด้านการเกษตรการรักษาสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งเป็น Life skill ที่จะทำให้เกิดการดำเนินชีวิตและดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง มาช่วยแก้ปัญหาและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความคิดขึ้นได้และเกิดประโยชน์กับโรงเรียน ที่จะทำให้เยาวชนนั้นได้ประยุกต์ความคิดที่ได้รับไปใช้กับตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »