Wisdom Forum

Wisdom Forum : “ปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ม.รังสิต

WF 08-02-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : “ปฏิรูปการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต” โดย ผศ.ดร.นฤพนธ์ ไชยยศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ม.รังสิต ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ ผู้อำนวยการสถาบันGen Ed. และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การที่เราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อร่วมกันปฏิรูปการศึกษา ม.รังสิต ต่อไปได้ ทุกคนต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง และร่วมมือกันกำหนดทิศทางในการพัฒนาคนไปสู่เป้าหมาย โดยไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ แล้วมาตั้งเป้าหมายโดยพิจารณาว่า ความจริงของการศึกษาทุกวันนี้แก่นคืออะไร เราดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักเกณฑ์ทางการศึกษาและการวัดผลตาม สกอ. สมศ. มานานกว่า 30 ปี แต่เดิมการศึกษาเน้นสร้างวิชาชีพ และเราไปโฟกัสที่จุดนี้ 80% โดยมีวิธีคิดแบบอุตสาหกรรม ผลิตคนในแบบเดียวกันหมด ซึ่งไม่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง ขณะเดียวกันเด็กยุคใหม่เติบโตมาในยุคการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับสื่อโซเซียลต่างๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สิ่งที่เราในฐานะผู้สอนจะต้องคิดเพิ่มเติมคือ เนื้อหาอะไรที่เราจะเอาไปสอน ... Read More »

Wisdom Forum : การเสวนา “การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร”

WF 24-01-61

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV Wisdom Forum : การเสวนา “การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร” คณะกรรมาธิการบริหารแผ่นดิน สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการเสวนา การปฏิรูประบบราชการ 4.0 ประชาชนอยากได้อะไร ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ – คัณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ร่วมเสวนาโดย 1. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า 2. ... Read More »

งานสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” (ภาคเช้า-ภาคบ่าย)

WF 19-01-61

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดงานสัมมนาวิชาการและสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปี เรื่อง ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศพัฒนาแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 8.30 – 16.30  น. ณ ห้องประชุม 1-801 ชั้น 8 อาคารอาทิตย์  อุไรรัตน์  มหาวิทยาลัยรังสิต 1. ปาฐกถา เรื่อง “ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสู่ประเทศพัฒนาแล้ว” โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่ีปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “แผนพัฒนานวัตกรรมสู่สถาบันการศึกษา” โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  3. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและบทบาทของมหาวิทยาลัย กับ Thailand 4.0″ โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  4. สัมมนาวิชาการ ... Read More »

Wisdom Forum : โครงการ CSR เพื่อสังคม “GIVE FOR THE FUTURE”

WF 30-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV การนำเสนอและมอบโครงการ CSR เพื่อสังคม  10 โครงการสู่ 10 โรงเรียน “GIVE FOR THE FUTURE” โดย นักศึกษาวิชาการประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ลำดับการนำเสนอและส่งมอบโครงการ ดังนี้ 1. โครงการ ”โรงอาหาร หรรษา” โรงเรียนวัดลานนา จังหวัดปทุมธานี 2. โครงการ “ศาลาสร้างสุข ทางปัญญา” โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ จังหวัดปทุมธานี 3.โครงการ “เติมสี สนามเด็กยิ้ม” โรงเรียนวัดขุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 4. โครงการ “โรงอาหารปันสุข” โรงเรียนวัดบอนใหญ่ จังหวัดปทุมธานี 5. โครงการ ... Read More »

Wisdom Forum : เทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน งานเสวนา “ศาสตร์พระราชา … ฝ่าวิกฤตเกษตรกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

WF 06-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV เทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน มีการจัดเสวนา หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา … ฝ่าวิกฤตเกษตรกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (ห้อง ๑-๘๐๑ ตึก ๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น ๘) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ - รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ คณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต - คุณโจน จันได ศูนยเ์รียนรู้เพื่อการพึ่งพาตนเองและเก็บเมล็ดพันธ์ พันพรรณ - คุณบรรจง นะแส ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน - ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน อาจารย์ประจำหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ดําเนินรายการโดย นายสิริกร ลิ้มสุวรรณ บันทึกเทปวันอังคารที่ ... Read More »

Wisdom Forum : เทศกาลข้าวใหม่ ปลา(อันดา)มัน งานเสวนา “วัฒนธรรมข้าวไท”

WF 07-12-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานเสวนาหัวข้อ “วัฒนธรรมข้าวไท” (ห้อง ๑-๘๐๑ ตึก ๑ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ ชั้น ๘) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ 1. คุณทองแถม นาถจํานง บรรณาธิการหนังสือ พิมพ์สยามรัฐ 2. ศ.ธีรยุทธ บุญมี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ ดําเนินรายการโดย ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว บันทึกเทปวันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 Read More »

Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน”

WF 27-11-60 4

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนาวิชาการ “ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน” วิทยาการ 1. ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการแขวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2. คุณสว่าง ศรีสม ผู้จัดการโครงการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ 3. คุณศดิส ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 Read More »

Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

WF 29-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนา “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  และเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากกับดักความยากจนได้อย่างถาวร  ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้การเรียนการสอนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีทักษะและความรู้ในระดับสูง  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง แนวคิดด้านการเรียนการสอนแบบก้าวหน้า หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเรียนรู้สู่อนาคตนั้น  มิได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำ  หรือการเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว  แต่มุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากหลายแหล่ง มีทางเลือกที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้  เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนการช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง  และเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้สอนจึงต้องมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วย  เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้  มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีทั้งความรู้ ความสามารถ มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต และตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวมในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ... Read More »

สัมมนาวิชาการ : “แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุน ปี 2561: อนาคตประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย”

WF 27-11-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และเครือข่ายสันติธรรมประชาธิปไตย จัดสัมมนาวิชาการประจำปีคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 เรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุน ปี 2561: อนาคตประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย” - การเผยแพร่บทวิเคราะห์และคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ เรื่อง “การคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก 2561 : โอกาสและความเสี่ยง” และเรื่อง “อนาคตทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมปี 2561” โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และทีมคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปาฐกถาเรื่อง ... Read More »

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”

WF 23-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV เสวนาวิชาการ เรื่อง “กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร” หลักการและเหตุผล งานกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่เสริมสร้างให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มและการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม เช่น เป็นคนดี สุขภาพทั้งการใจดี มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ที่ดี การเป็นพลเมืองที่ดี ฯลฯ สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อที่นั กศึกษาจะสามารถเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อไป โดยทั่วไปกิจกรรมที่อยู่ในความดูแลของกิจการนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยจะประกอบไปด้วยกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนะธรรม กิจกรรมศาสนา กิจกรรมการเมือง กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ หรือแม้กระทั่งการดูแล ควบคุมความประพฤตของนักศึกษาโดยทำงานร่วมกับสภาหรือสโมสรนิสิตนักศึกษาและผู้บริหารของมหา วิทยาลัย เพื่อให้กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคมอย่างสูงสุด จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆที่อยู่ในกิจการนักศึกษานั้นเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน ดังนั้นการสัมมนาในหัวข้อ”กิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร”จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่จะร่วมกันหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคิดเห็นและร่วมกันทำให้เห็นว่ากิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้หรือมีส่วนพัฒนาประเทศได้ วัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นเวทีกลางในกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อมูลในหัวข้อกิจการนักศึกษาจะพัฒนาประเทศได้อย่างไร 2.เพื่อให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ได้นำสิ่งที่ได้ไปต่อยอดเพื่อให้กิจการ นักศึกษาได้มีส่วนในการพัฒนาประเทศ 3.เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา บุคคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของกิจการนักศึกษา ภายในงานได้รับเกียรติจาก - ผอ.บรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ... Read More »

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน” (20 พ.ย. 60)

WF 20-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน” ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ลลิตา หาญวงษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์อำนาจ มะหะหมัด สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 3-516 อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 1.  ... Read More »

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ “โรงงานไฟฟ้าถ่านหินและเขื่อนในอาเซียน” (25 พ.ย. 2560)

WF 25-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV สำนักงานพัฒนาสังคม และ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนาวิชาการ “สิ่งแวดล้อมอาเซียน: เขื่อน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำลายชีวิต” ร่วมเสวนาโดย… 1. หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริการการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 2. จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ผู้จัดรายการ สภาความคิด FM 105 Smile Thailand และ อดีตอนุกรรมการสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บันทึกเทปวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (11-101) มหาวิทยาลัยรังสิต 1.  ... Read More »

Wisdom Forum : งานแถลงข่าวการจัด “เทศกาลข้าวใหม่” (ฉบับเต็ม)

WF 21-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV เครือข่ายวัฒนธรรมข้าวฟื้นมรดกข้าวไทย จัดแถลงข่าว “เทศกาลข้าวใหม่” และบรรยายพิเศษ “เทศกาลข้าวใหม่ในบริบทเศรษฐกิจสังคมไทยยุคใหม่” เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวแทนเครือข่ายวัฒนธรรมข้าวและมหาวิทยาลัยต่างๆ จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลข้าวใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานเปิดงาน บันทึกเทปวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30-15.00 น. 1.  2.  3.  4.  5.  ม.รังสิต ขอเชิญชวนร่วมงาน “ข้าวใหม่ ปลา(ปลาอันดา)มัน” เครือข่ายวัฒนธรรมข้าว จับมือพันธมิตรฟื้นมรดกข้าวไทย จัด “เทศกาลข้าวใหม่” โดยมหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานข้าวใหม่ ปลา(ปลาอันดา)มัน ... Read More »

Wisdom Forum : “World Radiography Day 2017 : วันรังสีเทคนิคโลก”

WF 08-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV คณะรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน) จัดงาน World Radiography day ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย “RT’s Next Step”: We’re looking forward to the future of RT 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  บันทึกเทปวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-12.00 ... Read More »

งานสัมมนา “การผลักดันวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาลภาครัฐ” ( 7 ต.ค. 2560 )

2560-11-02

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนา ในหัวขอ “การผลักดันวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ประจำโรงพยาบาลภาครัฐ” วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือและแสดงพลังให้เกิดการผลักดัน #ตำแหน่งงานวิศวกรชีวการแพทย์ ในโรงพยาบาลภาครัฐ 1.  ร่วมสัมมนาโดย ** นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.รังสิต 2.  ร่วมสัมมนาโดย รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3.  ร่วมสัมมนาโดย ** ทัศนีย์ ยวงเกตุ นักวิชาการมาตรฐานอาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 4.  ร่วมสัมมนาโดย ** สมศักดิ์ เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 5.  ร่วมสัมมนาโดย 1. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 2. นายสมชาย อินทร์เนียม วิศวกรไฟฟ้าชำนาญการ ... Read More »