Home » รายการย้อนหลัง » สาระความรู้

สาระความรู้

The Next Gen : สถาบัน Gen.Ed. การแสดงศักยภาพกลุ่มวัฒนธรรม / “นัทจัง ธัญชนก” กับความหวังในการแข่งรถ

NG 13-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ The Next Gen : กิจกรรม สถาบัน Gen.Ed. “รายวิชา RSU105″ การแสดงศักยภาพกลุ่มวัฒนธรรม / “นัทจัง ธัญชนก” กับความหวังบนสนามแข่งรถ / “จวนเจ้าเมืองระนอง ” ตอนที่ 2 เบรค 1 ช่วง Gen.Ed. ตอน “รายวิชา RSU105″ การแสดงศักยภาพกลุ่มวัฒนธรรม แขกรับเชิญ - ปุณณรัตน์ จรุงคนธ์ / อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต - พลกฤต เสมอตระกูล / นักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบ ม.รังสิต - ... Read More »

Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน3)

LL 17-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน3) แขกรับเชิญ : คุณณิรุจน์ ศรีเกษม เกษตรกร,อดีตข้าราชการครู ออกอากาศวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน2)

LL 16-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน2) แขกรับเชิญ : 1. คุณเครือวรรณ จันทศรี ประธานกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2. คุณสำรวย นาลาธร แม่บ้าน 3. คุณวารินดา ประสงค์สุข รับจ้างทั่วไป ออกอากาศวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน1)

LL 15-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ต่อยอดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตอน1) แขกรับเชิญ : 1. คุณนิกร เบญจวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฝ่ายขยายผล 2. คุณปราณี สังอ่อนดี เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์บ้านวิน ออกอากาศวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Land of Love : ประณีตบรรจง เย็บถักด้วยใจ “เชือกฉุดชักราชรถ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

LL 14-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Land of Love : ประณีตบรรจง เย็บถักด้วยใจ “เชือกฉุดชักราชรถ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ แขกรับเชิญ : 1. นาวาเอก ภูธรา อินม่วง หัวหน้าแผนกแผนงานกองแผนและประมาณการช่าง อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ 2. คุณเพทาย เหมปั้น หัวหน้าช่างระดับ ๓ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 22.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

Rangsit “คิด” : “ยูยิตสู กีฬาที่เป็นมากกว่ากีฬา”

RK 06-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “ยูยิตสู กีฬาที่เป็นมากกว่ากีฬา” ปัจจุบัน ยูยิตสู เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ มีสถาบันทางการศึกษา โรงเรียน ศูนย์กีฬา และสถาบันเอกชนเปิดทำการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก ยูยิตสูนอกจากเป็นกีฬาแล้ว ยังเป็นสิ่งที่นำมาประกอบใช้เป็นวิชาการป้องกันตัวในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาหรือกลุ่มวัยรุ่นยุคใหม่หากได้ฝึกเรียนรู้กีฬายูยิตสูก็จะสามารถนำทักษะมาใช้ป้องกันตัในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินได้อีกด้วยแขกรับเชิญ : 1. ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต2. พันจ่าอากาศเอก บดินทร์ ปัญจบุตร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย3. เปรม วาทบัณฑิตกุล อาจารย์และผู้ฝึกสอนกีฬายูยิตสู มวยปล้ำ ยูโด และคูราช สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่4. พลวัตร มากี นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5. พิทักษ์ สร้อยศิริกุล อาจารย์ประจำโรงเรียนเมืองปานวิทยา ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 ... Read More »

Rangsit “คิด” : “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต”

RK 13-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต” มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากคลองรังสิต กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ทหาร ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อช่วยกันสอดส่อง ดูแล ป้องกันอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนเมืองเอก จึงได้จัดตั้ง “ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต” ขึ้น โดยตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพียงเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น แต่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิตตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานตำรวจในพื้นที่ เพื่อความสงบสุขของคนในชุมชนเมืองเอก แขกรับเชิญ : 1. ร.ต.อ.ดร.จอมเดช ตรีเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต 2. ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล ประธานคณะกรรมการหลักสูตรอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ 15.30 น. l 13 สิงหาคม 2560 ... Read More »

The Scene : วิเคราะห์หนังดังในอดีต Roman Holiday (1953) โดย อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ

TS 12-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ The Scene : วิเคราะห์หนังดังในอดีต Roman Holiday (1953) โดย อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ ผู้อำนวยการสถาบันภาพยนตร์และการละคร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศ l 12 สิงหาคม 60 l ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ตะวันรุ่ง : “องุ่นคุณหวาน องุ่นสดที่เลื่องชื่อถึงความอร่อย” โดย ไร่สุภาพชาย บุตรจันทร์

TR 13-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : องุ่นคุณหวาน องุ่นสดที่เลื่องชื่อถึงความอร่อย แขกรับเชิญ : สุภาพชาย บุตรจันทร์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 13 สิงหาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

EDUCATION TODAY : “นวัตกรรมการศึกษา” โดย ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ

Edu 05-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ EDUCATION TODAY : “นวัตกรรมการศึกษา” แขกรับเชิญ : ผศ.ดร. นฤพนธ์ ไชยยศ คณบดีสถาบัน RSU General Education ดำเนินรายการโดย – ดร.อภิรมณ อุไรรัตน์ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News 1 Read More »

The Next Gen : เปิดบู๊ธ เปิดไอเดีย RSU 104 ณ ลานแบร์ / “ดอกไม้เหล็ก” แห่งวงการค้าทองคำ / “จวนเจ้าเมืองระนอง ” แบ็คแพ็คเที่ยวระนอง

NG 06-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ The Next Gen : เปิดบู๊ธ เปิดไอเดีย” RSU 104 ณ ลานแบร์ / “ดอกไม้เหล็ก” แห่งวงการค้าทองคำ / “จวนเจ้าเมืองระนอง ” แบ็คแพ็คเที่ยวระนอง เบรค 1 ช่วง Gen.Ed. ตอน “เปิดบู๊ธ เปิดไอเดีย” RSU 104 ณ ลานแบร์ แขกรับเชิญ - วิชยุตม์ ยะลา / นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต - ชัยวัฒน์ อุดมกูล / นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.รังสิต ... Read More »

ตะวันรุ่ง : ชาสมุนไพรอินทรีย์วิถีไทย

TR 06-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ตะวันรุ่ง : ชาสมุนไพรอินทรีย์วิถีไทย แขกรับเชิญ : - น.ส.ปัทมาภรณ์ ธาราสุนทร ผู้จัดการบริษัท CRAFT OF TEA - ป้าบัว บำรุง จันทะเอ เจ้าของศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ออกอากาศวันอาทิตย์ 8.00 น. l 6 สิงหาคม 2560 l ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ASEAN INTERVIEW : Chin Linhui A student who start the accessories business with his partner become a money maker before graduated

20621

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ ASEAN Challenge ช่วง ASEAN INTERVIEW A student who start the accessories business with his partner become a money maker before graduated นักศึกษาผู้สนใจในธุรกิจ สู่เจ้าของร้านเสื้อผ้าใรอินเตอร์เน็ตที่กำลังมาแรง Guest : Chin Linhui A student from Rangsit University International College หลินฮุ่ย ชิน นักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม ... Read More »

The Scene : วิเคราะห์หนังดัง Kiseki: Sobito of That Day (2017) 4 ทันตะ หัวใจดนตรี

TS 05-08-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ The Scene : วิเคราะห์หนังดัง Kiseki: Sobito of That Day (2017) 4 ทันตะ หัวใจดนตรี โดย อาจารย์วาจวิมล เดชเกตุ ผู้อำนวยการสถาบันภาพยนตร์และการละคร วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 15.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 เรื่องราวความเป็นมาของศิลปินนักร้อง 4 หนุ่มชื่อดัง ผู้แม้จะเลือกเรียนทันตแพทย์ตามความต้องการของแต่ละคนแล้ว ก็ยังมีความฝันและความรักที่อยากจะร้องเพลงเพื่อมอบรอยยิ้มให้กับผู้คนไปด้วย โดยตลอดระยะเวลาที่เดบิ้วในฐานะนักร้อง ไม่เคยมีการเปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงต่อสาธารณะชนมาก่อน แต่บทเพลงของพวกเขากลับได้รับความนิยม และเป็นที่ชื่นชอบในหมู่วัยรุ่นเป็นอย่างมาก การันตีด้วยยอดขายซีดีเพลงที่เกิน 100,000 แผ่น ขึ้นที่ 1 ของโอริก้อนชาร์ตอย่างต่อเนื่อง ... Read More »

Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต”

RK 30-07-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ Rangsit “คิด” : “เครือข่ายสายตรวจพลเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต” ในปัจจุบันพบว่ารอบๆมหาวิทยาลัยรังสิตมีหอพักใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการเข้าพักอาศัยมากยิ่งขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของหอพัก และจำนวนนักศึกษา ทำให้มีผู้ประกอบการหลายประเภท เข้ามาตั้งสถานประกอบกิจการบริเวณรอบมหาวิทยาลัย โดยเล็งเห็นนักศึกษาเป็นกลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ในขณะเดียวกันอาชญากรก็ได้เห็นประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นกัน และอาจเป็นหนทางไปสู่ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ในปัจจุบันมีผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณหมู่บ้านเมืองเอกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง บางรายไม่ได้รับการปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที การแจ้งเหตุต่างๆ ในบางเหตุการณ์เกิดความล่าช้า ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาและเพื่อขยายโครงการเดิมคือโครงการตาสับปะรดสร้างความปลอดภัยให้เกิดเป็นเครือข่ายที่เพิ่มมากขึ้น และป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งด้านสวัสดิภาพของนักศึกษา จึงเกิดเป็นโครงการเครือข่ายสายตรวจพลเมืองขึ้น แขกรับเชิญ : 1. เชษฐา อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ด.ต.นิเวช แสนสุข ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปากคลองรังสิต ออกอากาศวันเสาร์ 10.00 น. l 23 ... Read More »