Home » รายการย้อนหลัง » รอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต

รอบรั้วมหาวิทยาลัยรังสิต

Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน”

WF 27-11-60 4

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนาวิชาการ “ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน” วิทยาการ 1. ดร.ทรงยศินทร์ ชนปทาธิป ผู้อำนวยการแขวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 2. คุณสว่าง ศรีสม ผู้จัดการโครงการภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ 3. คุณศดิส ใจเที่ยง นายกสมาคมแท็กซี่สาธารณะไทย บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 Read More »

Wisdom Forum : สัมมนาวิชาการ “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

WF 29-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV งานสัมมนา “การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง” การศึกษาเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว  และเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ประชาชนในประเทศหลุดพ้นจากกับดักความยากจนได้อย่างถาวร  ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับจึงเป็นเรื่องสำคัญที่มิอาจมองข้ามได้การเรียนการสอนถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาที่มีความสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ที่มุ่งเน้นการสร้างกำลังคนที่มีทักษะและความรู้ในระดับสูง  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง แนวคิดด้านการเรียนการสอนแบบก้าวหน้า หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเรียนรู้สู่อนาคตนั้น  มิได้ให้ความสำคัญกับการท่องจำ  หรือการเรียนจากตำราเพียงอย่างเดียว  แต่มุ่งให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากหลายแหล่ง มีทางเลือกที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากผู้ให้  เป็นผู้ส่งเสริมกระบวนการในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ตลอดจนการช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง  และเลือกรับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวหน้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้สอนจึงต้องมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนควบคู่กันไปด้วย  เพื่อนำเอาองค์ความรู้ที่ได้  มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียน มหาวิทยาลัยรังสิต มีความมุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องเป็นผู้ซึ่งมีทั้งความรู้ ความสามารถ มีความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำสมัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้นำ ประกอบกับมีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยรังสิต และตอบสนองความต้องการของสังคมโดยรวมในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ... Read More »

สัมมนาวิชาการ : “แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุน ปี 2561: อนาคตประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย”

WF 27-11-60 3

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ สถานีโทรทัศน์ RSU Wisdom TV มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และเครือข่ายสันติธรรมประชาธิปไตย จัดสัมมนาวิชาการประจำปีคณะเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 11 เรื่อง “แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางการลงทุน ปี 2561: อนาคตประเทศไทย เปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตย” - การเผยแพร่บทวิเคราะห์และคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจ เรื่อง “การคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก 2561 : โอกาสและความเสี่ยง” และเรื่อง “อนาคตทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรมปี 2561” โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และทีมคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต - ปาฐกถาเรื่อง ... Read More »

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน” (20 พ.ย. 60)

WF 20-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน” ภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร. ลลิตา หาญวงษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์อำนาจ มะหะหมัด สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต บันทึกเทปวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 3-516 อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 1.  ... Read More »

Wisdom Forum : เสวนาวิชาการ “โรงงานไฟฟ้าถ่านหินและเขื่อนในอาเซียน” (25 พ.ย. 2560)

WF 25-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV สำนักงานพัฒนาสังคม และ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงานเสวนาวิชาการ “สิ่งแวดล้อมอาเซียน: เขื่อน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทำลายชีวิต” ร่วมเสวนาโดย… 1. หาญณรงค์ เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริการการจัดการน้ำแบบบูรณาการ (ประเทศไทย) 2. จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3. ชาญวิทย์ อร่ามฤทธิ์ ผู้จัดรายการ สภาความคิด FM 105 Smile Thailand และ อดีตอนุกรรมการสิทธิชุมชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บันทึกเทปวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารรัตนคุณากร (11-101) มหาวิทยาลัยรังสิต 1.  ... Read More »

RSU Society : โครงการแตกต่างที่เหมือนกัน (หลังไปลงพื้นที่)

RNT 22-11-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : โครงการแตกต่างที่เหมือนกัน (หลังไปลงพื้นที่) แขกรับเชิญ - ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น

RNT 27-11-60 0

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ ชุมชนแก่งเสือเต้น แขกรับเชิญ - ออกอากาศวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : กิจกรรม Gen.Ed. Academic week 2017

RNT 23-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : กิจกรรม Gen.Ed. Academic week 2017 แขกรับเชิญ 1.รุ่งนภา งามกระจ่าง นศ. ปี 1 คณะวิศวะกรรมชีวการแพทย์ ม. รังสิต 2.อัยมี่ ดีเจริญ นศ. ปี 1 คณะวิศวะกรรมชีวการแพทย์ ม. รังสิต 3.ภูริวัฒน์ อนันต์ปฏิเวธ นศ. ปี 1 คณะวิศวะกรรมชีวการแพทย์ ม. รังสิต ออกอากาศวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. ... Read More »

Wisdom News : ดร.อาทิตย์ ร่วมงานบวงสรวงก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปา เทศบาลตำบลหลักหก จ.ปทุมธานี

2560-11-24 เวลา 15.41.09

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมงานบวงสรวงก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปา (วัดนาวง) เทศบาลตำบลหลักหก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 ที่ผ่านมา นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีบวงสรวงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองประปา (วัดนาวง) โดยมีดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าที่ ร.ต.ธานินทร์ ริ้วธงชัย ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี นายสมพงษ์ ศรีอนันท์ นายกเทศมนตรีหลักหก ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง ซึ่งทำให้ประชาชนจะสัญจรจากตำบลหลักหกไปยังตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เป็นพื้นที่ติดกับไม่ต้องใช้เส้นทางอื่น โดยสะพานข้ามคลองประปาแห่งใหม่นั้นเป็นโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองประปะบริเวณวัดนาวง หมู่ 3 ตำบลหลักหก เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 25 ... Read More »

Wisdom News : คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์”

2560-11-24 เวลา 15.15.31

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์” โดยมีวิทยากรมืออาชีพมาร่วมให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เข้าอบรม และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษา เมื่อวันที่ (20 พ.ย.60) ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1-301 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการ “สร้างแรงบันดาลใจสู่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์” โดยมี รศ.เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สนิท มกรแก้วเกยูร พร้อมด้วยนักเทคนิคการแพทย์ โสภณัฐ จากตานนท์ ได้มาให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย และโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมฐานเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง เช่น ภาษาอังกฤษกับงานเทคนิคการแพทย์ เช่น การเจาะเลือด,ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น,ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่ควรรู้,ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน,กิจกรรมการแต่งหน้าและแต่ภายในสวย-หล่ออย่างมีสไตส์ อีกด้วย ออกอากาศวันที่ 22 พฤศจิกายน ... Read More »

Wisdom News : เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน”

2560-11-24 เวลา 12.30.51

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “โรฮิงญา: ความซับซ้อนของปัญหาในอาเซียน” เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 3-516 อาคารอุไรรัตน์ (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานได้รับเกียรติจาก 1. อาจารย์ ดร. ลลิตา หาญวงษ์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. อาจารย์อำนาจ มะหะหมัด สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3. ผศ.ดร.กัณฐิกา ศรีอุดม ... Read More »

RSU Society : ชวนมาเดินวิ่ง ร่วมเป็นกำลังใจและสบทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ตูน Bodyslam

RNT 21-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : ชวนมาเดินวิ่ง ร่วมเป็นกำลังใจและสบทบทุนโครงการ “ก้าวคนละก้าว” ตูน Bodyslam แขกรับเชิญ : ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ออกอากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล มอบเงินสองหมื่นบาทสนับสนุนทีมฟุตบอล “RSU FC”

rsu fc

  เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 60/ ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิตรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 20,000 บาทจาก ดร.วีระยุทธ โชคชัยมาดล ผู้จัดการทีม พร้อมกระเช้ากำลังใจให้กับอาจารย์ไพรัช หิมเวช หัวหน้าผู้ฝึกสอน , อาจารย์วัฒนา ชนชนะกุล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และนายภูมิพัฒน์ พินไธยสง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หลังจบภารกิจรอบคัดเลือกกีฬามหาวิทยาลัย 2560. ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไว้ ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตาม ทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต จะลุยสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ครั้งที่ 11 แข่งขันระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 60 – 17 ม.ค. 61 สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลได้ที่ Facebook: สโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยรังสิต ——- *รายนามนักฟุตบอล 1. เมธานนท์ สุทธเสน ... Read More »

RSU Society : กิจกรรมลานแบร์ หมี Go Inter

RNT 14-11-60 1

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : กิจกรรมลานแบร์ หมี Go Inter แขกรับเชิญ 1. สุทธิพงษ์ มูลกิตติ นักศึกษา ปี3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ม.รังสิต 2. นางสาวพัชราพร ทุมโครต ทีมงานลานแบร์ ออกอากาศวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »

RSU Society : การเสวนา “การเสิร์ฟอาหาร การรับประทานอาหารตะวันตกให้อร่อย และการกินแบบไทยที่ได้รสชาติ”

RNT 13-11-60 2

อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี (RSU WisdomTV) ทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต, http://www.rsutv.tv www.facebook.com/RSUWisdomTV รายการ RSU News Talk ช่วง RSU Society : การเสวนา เรื่องการเสิร์ฟอาหาร การรับประทานอาหารตะวันตกให้อร่อย และการกินแบบไทยที่ได้รสชาติ แขกรับเชิญ ผศ.ดร.พรพิมล ชุติศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิจัย วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม. รังสิต ออกอากาศวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 – 17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1 Read More »